POLITICS

‘ไทยสร้างไทย’ ยื่น มหาดไทยเร่งปรับปรุงกฎหมาย กทม. ย้ำ ส.ข.ต้องมาจากการเลือกตั้งไม่ใช่แต่งตั้งเหมือน ส.ว.

วันนี้ (2 ก.ค.64) เวลา 10.00 น. นายชุมพร พลรักษ์ นายประเสริฐ ทองนุ่น ดร.ประพนธ์ เนตร รังษี ดร.ณรงค์ รุ่งธนวงศ์ แกนนำพรรคไทยสร้างไทย และ ดร.เกณิกา ตาปสนันทน์ รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย กล่าวต่อสื่อมวลชนว่า วันนี้คณะทำงานได้รับมอบหมายจาก คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย ให้เข้าพบนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อยื่นหนังสือขอให้เร่งรัดการปรับปรุง พ.ร.บ.กทม. โดยสาระสำคัญ คือ การให้คงไว้ซึ่งสภาเขต และตำแหน่งสมาชิกสภาเขต (ส.ข.) เนื่องด้วยหลังจากการลงพื้นที่สอบถามประชาชนส่วนใหญ่มีความต้องการให้การเลือกตั้ง ส.ข. กลับคืนมา เพราะเป็นผู้แทนที่มีความใกล้ชิด เชื่อมโยงกับพื้นที่ เข้าถึงประชาชน และมาจากการเลือกตั้ง สอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจและหลักการประชาธิปไตยที่ประชาชนมีสิทธิเลือกตัวแทนของตนเข้าไปทำหน้าที่ และที่สำคัญอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเขตไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ

นายชุมพร กล่าวว่าประชาชนใน กทม.ทราบกันดีว่าสมาชิกสภาเขตสำคัญเพียงใด เพราะมีที่มาที่ยึดโยงประชาชน มาจากการเลือกตั้ง แตกต่างจาก ส.ว. ที่มาจากการแต่งตั้งทั้งหมด ประชาชนไม่เคยเห็นหน้า ไม่เคยมาลงพื้นที่ดูแล ที่ผ่านมาเกิดวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประชาชนยิ่งคิดถึง ส.ข. เพราะหลายปีมาแล้วที่ไม่มีผู้แทนท้องถิ่นคอยดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งการผลักดันให้ ส.ข. กลับคืนมารับใช้พี่น้องประชาชนนั้นไม่ยาก โดยในวันนี้พรรคไทยสร้างไทยได้ยกร่างการแก้ไข พ.ร.บ.กทม. มาเสนอแล้ว หากผู้เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญสามารถเร่งเสนอต่อสภาฯ เพื่อแก้ไขให้ทันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. และ ส.ก. ซึ่งจะสามารถจัดการเลือกตั้งในคราวเดียวกันได้เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ

“สมาชิกพรรคไทยสร้างไทยเราลงพื้นที่อย่างหนัก ระหว่างการลงพื้นที่ใน กทม.ประชาชนจำนวนมากก็มาสอบถามว่า ส.ข.เขาหายไปไหน? จะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่? เราก็มาพิจารณากฎหมายแล้วพบว่า พ.ร.บ.กทม.ฉบับปัจจุบัน ไม่ได้ยกเลิก ส.ข. แต่ ‘แช่แข็ง’ ไว้ โดยให้งดเว้นการเลือกตั้ง ประชาชนชาว กทม. จึงขาดผู้แทนระดับฐานรากที่ดูแลใกล้ชิดมากว่า 7 ปี นอกจากนี้ พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวยังกำหนดว่า ‘ให้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ทั้งนี้ การคงไว้ซึ่ง ส.ข. ไม่ได้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายฉบับใด ไม่ว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายอื่นๆ และยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ที่มุ่งส่งเสริมให้มีการกระจายอำนาจและถ่ายโอนภารกิจไปให้กับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ภาครัฐและระบบบริหารราชการส่วนกลางมีขนาดเล็กลง ที่ผ่านมากระบวนการปรับปรุงกฎหมายล่าช้า และกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก็ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่กว้างขวาง มีผู้แสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกฎหมายฉบับดังกล่าวน้อยมาก หากเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรทั้งกรุงเทพมหานคร จึงขอเรียกร้องให้ทางมหาดไทยเห็นความสำคัญและเร่งรัดแก้ไขด้วย โดยพรรคไทยสร้างไทยจะติดตามอย่างใกล้ชิด” นายชุมพร กล่าว

Related Posts

Send this to a friend