POLITICS

วุฒิสภา มีมติเห็นชอบ ‘มณเฑียร เจริญผล’ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

วุฒิสภา มีมติเห็นชอบ ‘มณเฑียร เจริญผล’ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

วันนี้ (2 เม.ย.67) ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาวาระให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ ได้เสนอให้ประชุมลับ จากนั้นที่ประชุมได้ลงคะแนนลับ

ทั้งนี้ ที่ประชุมวุฒิสภาลงคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบ นายมณเฑียร เจริญผล ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 ด้วยคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบ 187 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 3 เสียง และงดออกเสียง 6 เสียง ซึ่งถือว่า นายมณเฑียร เจริญผล ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา คือ 124 เสียงขึ้นไป จึงเป็นผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

Related Posts

Send this to a friend