POLITICS

หัวหน้าพรรคเป็นธรรมหนุนขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้ เพียงพอต่อการดำรงชีพ

หัวหน้าพรรคเป็นธรรมหนุนขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ พร้อมสร้างสวัสดิการที่เป็นธรรมและมีคุณภาพ

วันนี้ (1 พ.ค. 65) ดร.ปิติพงศ์ เต็มเจริญ หัวหน้าพรรคเป็นธรรม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ‘ดร.ปิติพงศ์เต็มเจริญ’ เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ และวันแรงงานสากล สนับสนุนข้อเรียกร้องของผู้ใช้แรงงานให้รัฐบาลพิจารณาขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้เพียงพอต่อการดำรงชีพโดยมีใจความว่า

“ในทุกวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี ถือเป็น #วันแรงงานสากล และในทุกปีเช่นกันก็จะมีการเดินขบวนเรียกร้องปัญหาและความต้องการของแรงงานไปยังรัฐบาล เพื่อให้รัฐบาลรับฟัง แก้ไข และนำความต้องการของพวกเขาไปปฏิบัติไม่มากก็น้อย

ในปีนี้แรงงานได้มีการเดินขบวนเพื่อเรียกร้องให้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ จากปัจจุบันที่อยู่ในระดับ 300 กว่าบาทต่อวัน ไปอยู่ในระดับ 492 บาทต่อวัน เพื่อให้แรงงานสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี และเพียงพอต่อการดำรงชีวิต

ผมขอสนับสนุนข้อเรียกร้องให้มีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เนื่องจากค่าแรงขั้นต่ำในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ และไม่สามารถทำให้แรงงานมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ส่วนตัวเลขจะเป็นเท่าไหร่ต่อวันนั้น เป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะต้องหาตัวเลขตรงกลางที่เหมาะสมระหว่างฝ่ายผู้ใช้แรงงานและฝ่ายนายจ้างต่อไปผ่านกลไกของคณะกรรมการที่รัฐมีอยู่

รวมถึงรัฐบาลต้องมีการสร้างสวัสดิการให้แรงงานอย่างเป็นธรรมและมีคุณภาพ ต้องมองชีวิตทุกชีวิตของผู้ใช้แรงงานว่าเป็นบุคลากรอันทรงคุณค่าของประเทศ ต้องมองทุกชีวิตของผู้ใช้แรงงานว่าเป็นผู้ที่ร่วมสร้างและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย

ดังนั้น รัฐบาลจะต้องสร้างสวัสดิการที่เป็นธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้ใช้แรงงานได้ใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี เมื่อแรงงานได้รับค่าแรงที่เป็นธรรมและเพียงพอต่อการยังชีพ รวมถึงมีสวัสดิการที่เป็นธรรมและมีคุณภาพแล้ว ก็ย่อมทำให้คุณภาพชีวิตของแรงงานดีขึ้น แรงงานมีรายได้มากขึ้น และมีหลักประกันในชีวิตที่มั่นคงมากขึ้น สุดท้ายก็จะปันผลกลับมาเป็นรายได้จากภาษีที่รัฐจัดเก็บได้มากขึ้น ไม่ว่าจะภาษีทางตรงหรือภาษีทางอ้อม

นี่คือสังคมที่มีความเป็นธรรมที่รัฐบาลสามารถสร้างขึ้นได้ หากรัฐบาลมีความจริงใจมากพอ หากรัฐบาลเข้าใจและมีวิสัยทัศน์มากพอในการแก้ไขปัญหานี้ให้กับแรงงาน รัฐต้องหยุดบอกว่าเราไม่มีงบประมาณผมมั่นใจว่าประเทศไทยมีงบประมาณมากพอที่จะสร้างสวัสดิการที่ดีให้กับคนไทย แต่ที่ผ่านมานั้นงบประมาณเราไม่เคยใช้ไปอย่างตรงจุด

สิ่งสำคัญในวันนี้ไม่ใช่เรามีเงินหรือไม่ แต่สิ่งสำคัญคือเรามีรัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์และเข้าใจปัญหาของพี่น้องผู้ใช้แรงงานหรือไม่ เรามีรัฐบาลที่จริงใจและจริงจังในการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานหรือไม่

สิ่งเหล่านี้ต่างหากครับที่ฉุดรั้งการพัฒนาประเทศ และฉุดรั้งคุณภาพชีวิตของพี่น้องผู้ใช้แรงงานมาโดยตลอดครับ

Workers of the world, unite! ”

Related Posts

Send this to a friend