Politics

‘เพื่อไทย’ เสนอ 4 ข้อ เลือกบุคคลนั่งปธ.กมธ.ศึกษาแก้รัฐธรรมนูญ

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ย้ำว่าบุคคลที่จะเข้ามาทำหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องยึดมั่นในหลักการ 4 เรื่อง คือ
– มองเห็นปัญหาและจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่าเป็นอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาประเทศ อย่างไร
– ต้องไม่ได้รับประโยชน์จากความไม่ชอบธรรมของรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่กลุ่มคนที่เขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อสืบทอดอำนาจตนเองหรือผู้ที่ได้รับอานิสงส์จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จากการสืบทอดและดำรงตำแหน่งต่างๆ
– ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างถูกต้องตามหลักการประชาธิปไตย ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางไม่ใช่ยึดรัฐราชการเป็นศูนย์กลาง
– จะต้องเป็นบุคคลที่ฟังข้อมูลอย่างรอบด้านไม่รับคำสั่งจากผู้มีอำนาจมาแก้ไขเพื่อประโยชน์ของการสืบทอดอำนาจต่อ

สำหรับรายชื่อที่ถูกเปิดเผยมาจากฝั่งรัฐบาล คุณหญิงสุดารัตน์มองว่าล้วนเป็นบุคคลที่ได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ คนเหล่านี้จึงไม่ต้องการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่อาจเข้ามาเพื่อเล่นเกมการเมือง โดยไม่คำนึงถึงภารกิจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ถือเป็นวาระแห่งชาติเพราะทุกคนเห็นจุดอ่อนและเห็นปัญหาร่วมกันซึ่งรวมถึงรัฐบาลเองด้วย

“ขอเตือนอย่าส่งคนเข้ามาป่วนหรือยื้อเป็นเกมการเมือง วันนี้ขอความจริงใจ เพราะพรรคในฝ่ายรัฐบาลก็เสนอญัตตินี้เช่นกัน จึงขอความจริงใจให้ประชาชน อย่าพยายามยื้อ การศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนที่ผ่านมา แม้รัฐบาลจะมีเสียงมากกว่าฝ่ายค้านแต่รัฐบาลจะอยู่ได้ด้วยความจริงใจ และได้รับความศรัทธาจากประชาชน”

คุณหญิงสุดารัตน์ ย้ำว่า ต้องการให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญสำเร็จ โดยเริ่มต้นจากการปลดล็อคมาตรา 256 ซึ่งไม่ควรใช้เวลาศึกษานานเกินไป จากนั้นเปิดทางให้ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือสสร. ดึงผู้รู้จริงทุกฝ่ายเข้ามา ร่วมกันแก้ไขให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในปี 2540

Related Posts