POLITICS

เปิดรายชื่อ “กรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่” ณ วันที่มีการกู้เงิน มี 16 คน ที่จะถูกตัดสิทธิทางการเมือง

จะมี 16 คนที่ถูกตัดสิทธิ์ และมี 11 คนที่เป็น ส.ส.จะสิ้นสภาพ ส.ส.ไปด้วย โดยมีกรรมการบริหารพรรค 11 คน ที่มีสมาชิกสภาพเป็น ส.ส. คือ

1.ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
2.กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
3.ชำนาญ จันทร์เรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อ
4.พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
5.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อ
6.ไกลก้อง ไวทยการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
7.นิรมาน สุไลมาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ
8.เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
9.สุรชัย ศรีสารคาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ
10.เจนวิทย์ ไกรสินธุ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
11.จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

ส่วนอีก 5 คน ไม่ได้เป็น ส.ส.

12.นิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ เหรัญญิกพรรค
13 ชัน ภักดีศรี กรรมการบริหารพรรค
14.สุนทร บุญยอด กรรมการบริหารพรรค
15.รณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรค
16. ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค สิ้นสุดการเป็น ส.ส.

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ทั้งหมด 76 คน

เป็นส.ส.แบ่งเขต 26 คน บัญชีรายชื่อ 50 คน

หากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่ามีความผิดตามมาตรา 72 พรป.พรรคการเมือง

“ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย”

ซึ่งมีโทษตาม มาตรา 126 ผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 72 ต้องระวางโทษจําคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัคร รับเลือกตั้งของผู้นั้น

หากผิดมีโทษยุบพรรค ตามมาตรา 92 และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรค ซึ่งหากเทียบกรณีพรรคไทยรักษาชาติ กก.บห.ถูกตัดสิทธิ 10 ปี

แต่หากไม่ผิดตามมาตรา 72 แต่ผิดตามมาตรา 62 หรือศาลเห็นว่า เงินกู้เป็นรายได้ ไม่มีการระบุโทษไว้ในมาตรานี้ แต่ ถ้าผิดตามมาตรา 66

“บุคคลใดจะบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมือง มีมูลค่าเกินสิบล้านบาทต่อพรรคการเมืองต่อปีมิได้ และในกรณีที่บุคคลนั้นเป็นนิติบุคคล การบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่พรรคการเมืองไม่ว่าพรรคเดียวหรือหลายพรรคเกินปีละห้าล้านบาท ต้องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมใหญ่คราวต่อไปหลังจากบริจาคแล้ว”

ความผิดตามมาตรา 66 ระบุไว้ใน

มาตรา 124 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 66 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนด 5 ปี

ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผิดดังกล่าวเกิดจาก การสั่งการหรือการกระทําของบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล ให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ สมัครรับเลือกตั้งของบุคคล ซึ่งสั่งการหรือรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้นด้วย

มาตรา 125 พรรคการเมืองใดรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดมีมูลค่าเกิน ที่กําหนดไว้ในมาตรา 66 วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอน สิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีกําหนดห้าปี และให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ส่วนที่เกินมูลค่าที่กําหนดไว้ตามมาตรา 66 ตกเป็นของกองทุน

รอติดตามการอ่านคำวินิจฉัย เวลา 15.00 น.

Related Posts

Send this to a friend