POLITICS

เปิดตัวศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ช่วยคนไทย รู้เท่าทันสื่อลวง

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดตัวศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) มีภารกิจหลักในการติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์และระบบอินเทอร์เน็ต วิเคราะห์แนวโน้มและบ่งชี้ข้อมูลที่เป็นข่าวปลอม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูล ผลิตข้อมูลที่ถูกต้อง ก่อนเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ สร้างจิตสํานึก รอบรู้เท่าทันเพื่อให้ประชาชนสามารถปกป้องตนเองจากปัญหาข่าวข่าวปลอม โดยเน้นข่าวที่มีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อประชาชนโดยตรง เช่น โรคระบาด ภัยพิบัติ เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม ข่าวที่สร้างความแตกแยกในสังคม ข่าวที่สร้างความเข้าใจผิดต่อสังคมและทําลายภาพลักษณ์ต่อประเทศ

โดยมีคณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ สื่อมวลชน ทําหน้าที่วางแผน กํากับการดําเนินงาน และเผยแพร่ตามขั้นตอนการพิจารณาข่าวปลอม การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารออนไลน์ ข่าวที่เป็นกระแสโลกโซเชียล อย่างรู้เท่าทันของภาครัฐ

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาข่าวปลอมที่มีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง จะยึด code-of-principles ประกอบด้วย ความเที่ยงธรรมและความปราศจากอคติ ในการคัดเลือกข่าว ,ความเป็นส่วนบุคคลกับสิทธิเสรีภาพของการนําเสนอข่าว ,การขัดกันด้านผลประโยชน์และ ผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่นําไปสู่ความขัดแย้ง ,ให้ความเป็นธรรมแก่ฝ่ายที่ถูกพาดพิงและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเท่าเทียมกัน ,สามารถอธิบายกระบวนการการพิสูจน์ การตรวจสอบ แหล่งที่มาของบทความและข้อเท็จจริงต่าง ๆ ได้ ,มีความรู้เกี่ยวกับข่าวนั้น ๆ ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้อย่างเปิดเผย ซื่อสัตย์ และโปร่งใส และเป็นหน่วยงานที่อิสระ ไม่ขึ้นต่ออิทธิพลของหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ

สำหรับขั้นตอนการทำงาน หลังจากได้รับแจ้งข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบแล้ว ศูนย์จะส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนแจ้งผลการตรวจสอบกลับมา เบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมงประชาชนจะสามารถตรวจเช็คข่าวปลอมได้ทันที

โดยกระทรวงดิจิทัลฯ จะจัดทําเครื่องมือเพื่ออํานวยความสะดวกอย่างเช่น web application เว็บไซต์ Anti-Fake News Center ทํางานในลักษณะ Online และ Offline เป็นไปตามมาตรฐานสากลของ International Fact Checking Network หรือ IFCN

ทั้งนี้กระทรวงดิจิทัลฯ จะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อสร้างแนวปฏิบัติร่วมกันอีกครั้ง

Related Posts

Send this to a friend