POLITICS

เตรียมส่งแผนแก้ปัญหาปุ๋ยแพงระยาวให้ ครม. ชี้ ต้องมีกองทุนรักษาเสถียรภาพราคา

คกก.รมต.เตรียมส่งแผนแก้ปัญหาปุ๋ยแพงระยาวให้ ครม. ชี้ ต้องมีกองทุนรักษาเสถียรภาพราคา พร้อมเจรจากำหนดราคาแม่ปุ๋ยกับมาเลเซียและจีน

วันนี้ (27 ม.ค. 65) ที่ประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (คกก.รมต.) ครั้งที่ 1/2565 ที่มีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจ้าภาพ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล มติเห็นชอบในหลักการมาตรการแก้ไขปัญหาปุ๋ยเคมีราคาสูงอย่างยั่งยืน เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ออกนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรเร่งด่วนและเฉพาะหน้ามาโดยตลอด โดยกระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์มีโครงการลดราคาปุ๋ยเคมี ช่วยเหลือเกษตรกรด้านต้นทุนการผลิต กระสอบละ 50 บาท นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังจัดทำโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยชุมชนระยะที่ 1 จำนวน 394 ศูนย์ ใน 63 จังหวัด ทำการวิเคราะห์ดินเพื่อระบุความต้องการใส่ปุ๋ยตามพืชที่ต้องการให้แก่เกษตรกรและพืชแต่ละแปลง จำหน่ายและบริการผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ได้ในลักษณะธุรกิจบริการในท้องถิ่น ทำให้ต้นทุนการใช้ปุ๋ยลดลงร้อยละ 36.91 ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรได้ในระดับหนึ่ง

สำหรับมาตรการแก้ไขปัญหาปุ๋ยเคมีราคาสูงอย่างยั่งยืนที่มีการนำเสนอในที่ประชุม ประกอบด้วย มาตรการแก้ไขปัญหาที่ครบวงจร ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยมาตรการระยะสั้น ประกอบด้วย 1) สานต่อโครงการลดราคาปุ๋ยเคมีให้เกษตรกรอัตรา 50 บาทต่อกระสอบ เป้าหมายปุ๋ย 500,000 ตัน 2) สานต่อโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน ระยะที่ 2 จำนวน 299 ศูนย์ ใน 58 จังหวัด ซึ่งทั้ง 2 โครงการอยู่ระหว่างการของบประมาณตามกรอบแผนงานหรือโครงการแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด19

ส่วนมาตรการระยะกลาง เน้นเสริมและทบทวนโครงการอุตสาหกรรมการผลิตแม่ปุ๋ยโพแทส โดยบูรณาการผลักดันโครงการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงการต่างประเทศ โดยตั้งแต่ปี 2519 ที่ประชุมอาเซียนมีมติพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ภายใต้โครงการอุตสาหกรรมอาเซียน (AIP) และต่อมาปี 2523 มีการลงนามในสัญญาข้อตกลงร่วมกันใน Basic Agreement on ASEAN Industrial Projects โดยกำหนดประเทศผู้ผลิตตามศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ มาเลเซียผลิตแม่ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) จากก๊าซธรรมชาติ และไทยผลิตแม่ปุ๋ยโพแทสเซียม (0-0-60) เนื่องจากไทยมีทรัพยากรแร่โพแทสที่อุดมสมบูรณ์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ระยะยาว ได้เสนอให้จัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพราคาปุ๋ยและเจรจากำหนดราคาแม่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ร่วมกับประเทศมาเลเซียและจีน ในฐานะประเทศผู้ผลิตแม่ปุ๋ยหลักในภูมิภาค ทั้งนี้ ต้องอาศัยการบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Related Posts

Send this to a friend