POLITICS

สนง.ศาลยุติธรรม จับมือ สธ. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกระบวนการยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว

วันนี้ (5 ก.พ. 63) เวลา 09.00 น. นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และนายสุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินกระบวนการยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่เกี่ยวของกับการสาธารณสุข ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม กล่าวว่า ภารกิจของศาลยุติธรรมมีหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางด้านสาธารณสุขของประเทศ เช่น การส่งตัวจำเลยในคดีอาญาไปให้แพทย์ตรวจหรือรักษากรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าจำเลยวิกลจริต และไม่อาจต่อสู้คดีได้ การกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมประพฤติจำเลยโดยให้ไปรับการบำบัดรักษา
การติดยาเสพติด ความบกพร่องทางร่างกายหรือจิตใจ หรือความเจ็บป่วยอย่างอื่น ณ สถานที่และตามระยะเวลาที่ศาลกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่ศาลอาจใช้มาตรการแทนการพิพากษาคดี เพื่อแก้ไขบำบัด ฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชน ให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข ในขณะที่กระทรวงสาธารณสุขถือเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของประเทศ มีหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดที่ช่วยรองรับและสนับสนุนภารกิจของศาลยุติธรรมได้เป็นอย่างดี ซึ่งความร่วมมืออันดีในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมให้กระบวนการยุติธรรมด้านคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีที่อาจมีปัญหาด้านสุขภาพจิต จิตเวช บุคลิกภาพ และสารเสพติด ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตรวจประเมิน บำบัดรักษาและฟื้นฟู ได้รับความคุ้มครอง และช่วยให้การวินิจฉัยชี้ขาดคดี
ของศาลเป็นไปโดยเที่ยงธรรมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามพันธกิจของทั้งสองหน่วยงานในทุกระดับ ทั้งด้านบุคลากร ทรัพยากร และวิชาการ อีกด้วย

Related Posts

Send this to a friend