POLITICS

รัฐบาลเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ 2

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 ใน 4 มาตรการด้วยกัน ซึ่งเป็นมาตรการที่ต่อเนื่องมาจากในระยะที่ 1 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากพี่น้องประชาชน

สำหรับ 4 มาตรการระยะที่ 2 ประกอบด้วย

1. มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ต่อเนื่องจากระยะแรก โดยเปิดรับผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ ลงทะเบียนเพิ่มอีก 3 ล้านคน โดยจะได้รับเงินสนับสนุนจำนวน 1,000 บาท และการใช้เงินผ่าน “กระเป๋า 2” รับสิทธิ์ Cash back รับเงินชดเชยร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท ผ่าน g-Wallet 2 (เงินชดเชยไม่เกิน 4,500 บาท) เช่นเดียวกับในระยะแรก

-เพิ่มเติมสิทธิ์เงินชดเชยร้อยละ 20 ของยอดใช้จ่ายในส่วนที่เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท (เงินชดเชย ไม่เกิน 4,000 บาท) โดยสิทธิ์นี้รวมถึงผู้ที่ลงทะเบียนในระยะแรก 10 ล้านคนด้วย และขยายเวลาการใช้สิทธิ์จากเดิม 30 พ.ย.62 ไปจนถึง 31 ธ.ค.62

-เปลี่ยนระยะเวลาลงทะเบียนใหม่ ปรับให้สะดวกมากขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 รอบ คือรอบแรกตั้งแต่เวลา 6.00 น.จำนวน 500,000 ราย และรอบที่ 2 ตั้งแต่ 18.00 น. อีก 500,000 ราย กำหนดวันละไม่เกิน 1 ล้านคน เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค.62 จนครบจำนวน 3 ล้านคน

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

2. มาตรการลดภาระให้กับผู้ซื้อที่อยู่อาศัย
รัฐบาลจะสนับสนุนลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอน และค่าจดทะเบียนการจำนอง คือ ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนจากเดิมร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 และลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 ในราคาที่อยู่อาศัยไม่เกิน 3 ล้านบาท/หน่วย และต้องทำพร้อมกันในครั้งเดียว ตั้งแต่วันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยมีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 24 ธ.ค.63

3. มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธอส.
สนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนทั่วไปในราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาท/หน่วย โดยการให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.5 ในช่วง 3 ปีแรก เริ่มตั้งแต่ 22 ต.ค.62 จนถึงวันที่ 24 ธ.ค.63 วงเงินสินเชื่อทั้งหมด 50,000 ล้านบาทภายใต้เงื่อนไขว่า บ้าน หรือห้องชุด ที่จะซื้อนั้น ต้องไม่เคยผ่านการครอบครองโดยบุคคลอื่นมาก่อน(บ้านมือสอง)

4. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม สัมมนา หน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้มีเม็ดเงินค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม สัมมนา ลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยมีพื้นที่เป้าหมายเป็นของผู้ประกอบการในท้องถิ่น ทั่วประเทศ

นายอุตตมกล่าวย้ำว่าสำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะที่ 2 จะช่วยการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจฐานรากหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ พร้อมๆกับส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น ทั้งนี้กระทรวงการคลังและรัฐบาลเชื่อมั่นว่า จะสามารถลดผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ได้อย่างมีนัยสำคัญ

Related Posts

Send this to a friend