POLITICS

รมว.ศึกษา เป็นลงนาม MOU โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project 100% พัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กและเยาวชน

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project 100% ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและบริษัท มูลนิธิ องค์กร หรือสถาบันที่สนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหารกับสถานศึกษา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ โดยโครงการนี้ถือเป็นส่วนขยายของโรงเรียนประชารัฐ มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับผลการศึกษาและข้อเสนอแนะของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย มีเป้าหมายให้เกิดการพัฒนาใน 4 ด้านคือ คุณภาพผู้เรียน ครู สถานศึกษา และการบริหาร

นายณัฐพลขอบคุณทุกภาคส่วนของจังหวัดสมุทรปราการที่ร่วมกันทำเรื่องนี้อย่างจริงจัง จนทำให้จังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดแรกที่สามารถขับเคลื่อนนโยบายนี้ได้ 100%

Related Posts

Send this to a friend