POLITICS

“รมว.ดีอี” ยืนยันภายในปี 2020 ปท.ไทยต้องมี 5 จีใช้

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวปาฐกถาในงาน Think Thailand : คิดเพื่อประเทศไทย 4.0 และร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการสำคัญในการร่วมพัฒนาประเทศไทย 4.0 ยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจดิจิทัล และมีความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างเศรษฐกิจดิจิทัล สังคมดิจิทัล และความมั่นคงดิจิทัล ซึ่งเห็นได้จากการยกระดับโครงการดิจิทัลพาร์คในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็นดิจิทัลวัลเลย์ เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ให้บริษัทชั้นนำมาลงทุน วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือของการทำธุรกิจและการลงทุน พร้อมกับยืนยันว่าภายในปี 2020 ประเทศไทยจะต้องมี 5จี ใช้เพราะ 5จี จะเข้ามาเปลี่ยนอุตสาหกรรมการผลิต

Related Posts

Send this to a friend