POLITICS

พล.อ.ประวิตร ย้ำนโยบายด้านอวกาศ เพื่อประชาชน กำชับ คกก.เร่งขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง

วันนี้ (9 ก.ค. 63) พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าวันนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดศ. นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. และคุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รมช.ศธ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุม ได้เห็นชอบ (ร่าง)ประกาศ คกก.นโยบายอวกาศแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ในระดับรัฐ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ดาวเทียมต่างชาติให้บริการในประเทศเชิงพาณิชย์ พ.ศ….โดยให้ ดศ. นำเสนอต่อคณะกรรมการดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และค.ร.ม. พิจารณาเห็นชอบตามลำดับ ต่อไป และเห็นชอบ (ร่าง) พ.ร.บ.กิจการอวกาศ พ.ศ….ซึ่งจะก่อให้เกิดนโยบายและแผนการบริหารกิจการอวกาศของประเทศที่เป็นเอกภาพ และเป็นการยกระดับกฎหมายเพื่อผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจอวกาศ (New Space Economy) รวมทั้ง ทำให้ประเทศไทยจะมีกลไกสอดคล้องกับพันธกรณีของไทยภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายระหว่างประเทศด้านอวกาศ เพื่อช่วยปกป้องประชาชน กรณีเกิดอุบัติเหตุ และอุบัติภัยการด้านอวกาศที่มีผลกระทบต่อประชาชน

ทั้งนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้เพิ่มผู้แทนจากกองทัพอากาศร่วมเป็นองค์ประกอบในคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายอวกาศด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และให้สอดคล้องกับภารกิจตามที่กฎหมายกำหนด

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ คกก.ให้กำกับติดตาม และมอบหมายให้กระทรวง และหน่วยงานที่รับผิดชอบ เร่งรัดจัดทำนโยบายด้านอวกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้บรรลุผล เป็นรูปธรรมโดยเร็ว มีบทบาทนำในภูมิภาค และจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชน และสาธารณะ อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีอวกาศ มาใช้ เพื่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ให้มีความยั่งยืน ต่อไป

Related Posts

Send this to a friend