POLITICS

พรรคเพื่อไทย เปิดแผนปฏิรูปพรรคใน 6 เดือน สู่เป้าหมาย “ประชาชนคิด เพื่อไทยทำ” ด้วยยุทธศาสตร์ “คิดใหม่ ทำไว”

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิด 6 สัญญาจากพรรคเพื่อไทย ที่จะใช้ขับเคลื่อนพรรคจากนี้ ประกอบด้วย เคารพสิทธิเสรีภาพการแสดงออกทุกฝ่าย , มุ่งหวังให้ประชาชน อยู่ดีกินดี , เกิดหลักนิติรัฐ นิติธรรม , ต่อสู้กับความยุติธรรม และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยมี 4 แนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยการปรับวิธีคิดกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ ,เร่งสร้างวัฒนธรรมการทำงาน เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ ,การปรับวัฒนธรรมองค์กรใหม่ และสร้างกลไกและองคาพยพให้ทันสมัย ด้วยยุทธศาสตร์ “คิดใหม่ ทำไว” ตั้งเป้าหมาย เป็นพรรคแรกที่รู้ปัญหาของประชาชน มีผู้เชี่ยวชาญเลือกมาช่วยเสนอแนวทางแก้ปัญหาและสมาชิกทำงานได้อย่างคล่องตัว ลงมือช่วยแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคยืนยันว่า เพื่อไทยยุคใหม่ จะต้องเป็นสถาบันการเมืองที่เป็นที่พึ่งของประชาชน โดยจะต้องปรับการทำงานของพรรค ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ และเทคโนโลยีที่มาแรง ด้วยการผนึกกำลังของคน 3 รุ่น มาขับเคลื่อนการทำงาน ให้ใกล้ชิดกับประชาชนแบบประชาชนคิดเพื่อไทยทำ โดยอาศัยความร่วมมือจาก ส.ส.ในสภา และอดีต ส.ส.นอกสภาด้วย

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย
นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย

Related Posts

Send this to a friend