POLITICS

บิ๊กป้อม ตั้ง “ร.อ.ธรรมนัส” คุมขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่-บริหารจัดการน้ำ

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ มีคำสั่งแต่งตั้งร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานอนุกรรมการ การขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญต่างๆ รวมทั้งโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ มีหน้าที่จัดทำแผนกำกับดูแลประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนโครงการตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษาจนถึงการก่อสร้าง รวมถึงติดตามประเมินผลการดำเนินงานและรายงานผลต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และให้มีอำนาจเชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมการฯได้

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำต่าง ๆ ให้มีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ำประเภทต่าง ๆ ตามศักยภาพของพื้นที่ ที่จะนำไปสู่การจัดทำแผนงบประมาณแบบบูรณาการด้านทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Related Posts

Send this to a friend