POLITICS

“นิพนธ์” ส่ง 517 จนท.ที่ดิน ออกโฉนดทั่วประเทศ 85,000 แปลง โวกรมที่ดินยุค 4.0 ยุติข้อขัดแย้งสู่สังคมอุดมสุข

นนี้ (14 พ.ย. 62) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งตัวเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน จำนวน 517 คน เพื่อออกไปปฏิบัติงานตามโครงการเดินสำรวจสอบเขตที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียม RTK GNSS Network ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน ตามมาตรา 54 ทวิ และมาตรา 69 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินในพื้นที่ 28 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ลำปาง แพร่ น่าน พิษณุโลก กำแพงเพชร สุโขทัย ตาก อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ ชัยภูมิ ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา นครพนม มุกดาหาร กระบี่ พังงา ตรัง สงขลา นครศรีธรรมราช ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีเป้าหมายจำนวน 85,000 แปลง เพื่อยกมาตรฐานการรังวัดให้สูงขึ้น

นายนิพนธ์ กล่าวว่ากรมที่ดินได้นำเทคโนโลยีการรังวัดสมัยใหม่มาใช้ในการรังวัดทำแผนที่เพื่อให้รูปแปลงที่ดินมีค่าพิกัดภูมิศาสตร์ที่ถูกต้องแม่นยำสูง สามารถตรวจสอบตำแหน่งของหลักเขต หรือแนวเขตที่ดินในกรณีสูญหายถูกทำลายหรือถูกเคลื่อนย้ายได้อย่างรวดเร็วมีความละเอียดถูกต้องตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อแก้ปัญหาความทับซ้อนของที่ดิน และที่ดินที่ได้มีการรังวัดไว้นานแล้ว

ทั้งนี้ การรังวัดด้วยระบบ RTK GNSS Network ถือเป็นการให้บริการสาธารณะในเชิงรุกของกรมที่ดิน และเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสำรวจและทำแผนที่สามารถเขื่อมโยงกับเทคโนโลยีสาขาต่างๆ เช่น การคมนาคมขนส่ง การสำรวจเพื่อการก่อสร้างการเกษตรอัจฉริยะการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ การโยธาธิการและผังเมืองการตรวจวัดสภาพอากาศ

โดยขอเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ในการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินซึ่งเป็นตัวแทนของกรมที่ดินปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังพื้นที่ป่าไม้ ที่สาธารณประโยชน์ หรือที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้องห้าม จะต้องตรวจสอบให้ดี อย่าให้มีการออกโฉนดที่ดินในพื้นที่นี้เป็นอันขาด การปฏิบัติงานขอให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ทำงานด้วยความโปร่งใส อย่าให้มีการเรียกรับผลประโยชน์จากประชาชน เพราะจะทำให้ภาพลักษณ์ของกรมที่ดินเสียหาย ต้องช่วยกันทำให้กรมที่ดินไปสู่บริการดีไม่มีทุจริต ตามภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทยในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

Related Posts

Send this to a friend