POLITICS

นายกรัฐมนตรี กำชับรัฐมนตรีปฏิบัติตามกฎหมาย ห้ามมีทุจริต

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า การประชุมครม.นัดแรกหลังการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันนี้ ได้กำชับรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องกฏหมายและ พระราชบัญญัติฉบับใหม่รวมถึงการจัดทำงบประมาณ โดยมีคณะกรรมการกฤษฎีกา สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาคณะรัฐมนตรี เข้าชี้แจงขั้นตอนและรายละเอียด เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน

นายกรัฐมนตรีย้ำกับคณะรัฐมนตรีว่าจะต้องไม่มีเรื่องการทุจริตโดยเด็ดขาด และจะมีการประเมินผลการทำงานของรัฐบาลตามขั้นตอน จากนโยบายนำไปสู่การปฏิบัติ จัดทำแผนงานโครงการ โดยมีคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบ 

ส่วนการแบ่งงานรองนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีบอกว่า จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง แต่เบื้องต้นจะเป็นไปตามที่เคยปฏิบัติมา

Related Posts

Send this to a friend