POLITICS

“จุรินทร์” แจกบ้านมั่นคง ตลอดแนวคลองลาดพร้าว ตั้งเป้าทั่วประเทศ 1,200,000 หลังภายในระยะเวลา 10 ปี

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ และคณะ ลงตรวจเยี่ยมคลองลาดพร้าว เพื่อมอบบ้านมั่นคงในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ที่ก่อสร้างเสร็จบางส่วนแล้วตามนโยบายการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ

นายจรินทร์ กล่าวว่า รัฐบาลจะทำบ้านมั่นคงจาก 120,000 หลังให้เป็น 1,200,000 หลังภายในระยะเวลา 10 ปี นี่คือเป้าหมายของนโยบายรัฐบาลที่จะกระทำต่อไป สำหรับที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าว ริมคลองเปรมประชากร ริมคลองบางซื่อ ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายนี้บ้านที่รัฐบาลได้มาช่วยดำเนินการโดย พอช.และกระทรวง พม.

เพื่อให้พี่น้องจัดการที่อยู่อาศัยตามวิถีทางที่ถูกต้องเพื่อให้พี่น้องมีชุมชนที่มั่นคงแข็งแรงและมีความสุขต่อไปและอะไรที่รัฐบาลจะช่วยเหลือพี่น้องได้ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงิน อาชีพการช่วยพี่น้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรัฐบาลก็ยินดีที่จะเข้ามาสนับสนุน

จากนั้นได้ลงเรือจากท่าเรือชุมชนชายคลองบางบัว เขตหลักสี่ กทม.จนถึงท่าเรือชุมชนวัดบางบัว เขตจตุจักร และมีพิธีมอบทะเบียนบ้านมั่นคงตลอดชุมชนริมคลองลาดพร้าวโดยมีผู้ดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนดำเนินการ

สำหรับการตรวจเยี่ยมโครงการครั้งนี้ระยะทางที่ลงเรือตลอด 10 กิโลเมตร 15 ชุมชน จะมีการเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุและติดตามความคืบหน้าโครงการทั้งหมด รวมทั้งจะได้ติดตามความคืบหน้าโครงการบ้านมั่นคง หรือโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยซึ่งนายจุรินทร์ได้มอบนโยบายทั่วประเทศไปก่อนหน้านี้ด้วย

รายงานระบุว่า พอช. ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ส้าหรับชุมชน ริมคลอง ในปี 2559 ครม. มีมติให้ พอช. ด้าเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรม ประชากร จ้านวน 74 ชุมชน 2 คลอง 11,004 ครัวเรือน ระยะเวลา 3 ปี ไ(2559-2561) และต่อมาได้ปรับแผนให้ ด้าเนินการคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อจ้านวน52ชุมชน 7081 ครัวเรือนให้แล้วเสร็จในปี 2561เพื่อเป็น ต้นแบบในการพัฒนาคลองเปรมประชากรต่อไป สำหรับโครงการนี้ดำเนินการมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลนาย ชวน หลีกภัย ต่อเนื่องกันมา

ความคืบหน้าโครงการชุมชนริมคลอง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 สามารถด้าเนินการได้ 35 ชุมชน 3,308 ครัวเรือน จากพื้นที่ทั้งหมดที่ด้าเนินการได้ 5,029 ครัวเรือน และ ณ วันที่ 2 กันยายน 2562 สามารถตอกเสาเข็มเขื่อนได้ 30,839
ต้น (คิดเป็นร้อยละ 51.40 ของ 60,000 ต้น) งบประมาณเงินสนับสนุนค่าสาธารณูปโภค 50,000บาท/ครัวเรือนงบสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยไม่เกิน 360,000บาท ต่อ ครัวเรือน เงินอุดหนุนสร้างบ้าน 25,000 บาท/ครัวเรือน งบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 72,000 บาท/ครัวเรือน บริหารจัดการชุมชนละ 50,000 -500,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั่วประเทศต่อไป

Related Posts

Send this to a friend