Lifestyle

กลุ่มสมาพันธ์กัญชาเพื่อประชาชน จัดกิจกรรมเดินพาเหรด 420 ฉลองวันกัญชาโลก

กลุ่มสมาพันธ์กัญชาเพื่อประชาชน จัดกิจกรรม ‘เราพวกกัญ’ เดินพาเหรด 420 ฉลองวันกัญชาโลก ชี้ควรให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมการออกกฎหมาย

วันนี้ (20 เม.ย. 65) สมาพันธ์กัญชาเพื่อประชาชน จัดกิจกรรม ‘เราพวกกัญ’ เฉลิมฉลองวันกัญชาโลก โดยการเดินขบวน ‘พาเหรด 420’ จากหน้าโรงเรียนสตรีวิทย์ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มาจนถึงตรอกข้าวสาร ในลักษณะเทศกาลที่มีการใช้กัญชาเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ โดยมีการนับถอยหลังสู่เวลา 16.20 น. ซึ่งตรงกับเลข 420 สัญลักษณ์ของวันกัญชาโลก ที่ได้รับอิทธิพลจากสหรัฐอเมริกา

‘แม็ก เปื้อนยิ้ม’ หรือ ‘แม็ก ร้อยโล’ รองหัวหน้าพรรคเขียว ซึ่งขับเคลื่อนด้านกฎหมายการใช้กัญชามานาน กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งสร้างความรับรู้ให้ประชาชนเห็นว่ากัญชามีสรรพคุณในด้านดี และไม่ได้มีแต่ผลเสียเช่นที่สังคมส่วนใหญ่เข้าใจ พร้อมทั้งเสนอให้มีการจัดหน่วยงาน บริหารจัดการการใช้กัญชา ให้มีประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้จริงและมีความรู้จริงเข้าไปเป็นส่วนร่วมในการวางแนวทางกฎหมาย การเก็บภาษีและอื่นๆ

สำหรับแนวร่วมสมาพันธ์กัญชาเพื่อประชาชน ได้เสนอแนวทางการใช้กัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้ 3 ข้อเรียกร้อง คือ

  1. อนุญาตสำหรับการใช้กัญชาทุกรูปแบบของผู้ป่วยให้ชัดเจน ผู้ป่วยต้องปลูกและสกัดทำยารักษาตัวเองได้แบบเสรี
  2. ยกเลิกกฎกระทรวงทุกฉบับที่อ้างอิงตาม พ.ร.บ. พ.ศ. 2522 ให้คนไทยสามารถปลูกเพื่อจำหน่ายและพัฒนาสายพันธุ์ได้ ได้โดยไม่จำเป็นต้องรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือทำความร่วมมือกับภาครัฐ
  3. กำหนดบทบาทหน้าที่ ตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการกัญชา ให้ขั้นตอนง่ายและเร็วขึ้น (ดูแล ส่งเสริม) ให้ครอบคลุมทั้งระบบ ตลอด Supply Chain เน้นการกระจายอำนาจโดยผู้มีความรู้ความเข้าใจตัวแทนจากหลายภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคธุรกิจ

ทั้งนี้หลังจากที่ ขบวนพาเหรดเคลื่อนขบวนมาถึงที่ถนนข้าวสาร กลุ่มสมาพันธ์กัญชาเพื่อประชาชนก็ได้ยุติกิจกรรมการเดินขบวน และเปลี่ยนเป็นงานเสวนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกัญชา พร้อมกับจัดขายอุปกรณ์เกี่ยวกับกัญชา ในร้านค้าแห่งหนึ่งในถนนข้าวสาร

Related Posts

Send this to a friend