HUMANITY

รมว.ยุติธรรม ให้กำลังใจเยาวชนในสถานพินิจ-ศูนย์ฝึกและอบรมฯ

รมว.ยุติธรรม มอบอุปกรณ์-ขนม และให้กำลังใจแก่เยาวชนในสถานพินิจ-ศูนย์ฝึกและอบรมฯ ย้ำพัฒนาศักยภาพเด็ก สู่การเป็นพลเมืองที่สำคัญของประเทศ

วันนี้ (23 ก.ย. 66) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะ ให้ข้อเสนอแนะแก่บุคลากรกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา ขนม และรับประทานอาหารเช้าร่วมกับเด็กและเยาวชนในสถานที่ควบคุม ประกอบด้วย ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวกับเยาวชนว่า อย่าเอาความผิดพลาดในชีวิตของตนเองมาทำให้ท้อถอย ทุกคนยังมีโอกาส เพราะเราคืออนาคตของชาติที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เรามีการศึกษา มีอาชีพ และพร้อมกลับไปสู่สังคม

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ยังกล่าวชื่นชมการทำงานของกรมพินิจฯ ที่ดำเนินงานครอบคลุมในทุกมิติ และเน้นย้ำถึงเรื่องวิธีการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมถึงการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมในการหาแนวทางสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน เพื่อต่อยอดและพัฒนาศักยภาพ นำไปสู่การมีอาชีพที่มั่นคง เป็นพลเมืองที่สำคัญของประเทศชาติต่อไป

Related Posts

Send this to a friend