HUMANITY

แถลงการณ์ฉบับพิเศษ สมัชชาคนจน “ขอไว้อาลัยการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี”

แถลงการณ์สมัชชาคนจนฉบับพิเศษ ระบุว่า ด้วยสมัชชาคนจนได้ประกาศยืนหยัดในการปักหลักชุมนุม เพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และมีกิจกรรมรณรงค์ในช่วงการเคลื่อนไหวให้มีการเจรจา “อย่างเสมอหน้า” กับรัฐบาล จนกว่าจะเกิดการเจรจาอย่างเสมอหน้ากับฝ่ายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ได้ข้อยุติ
 
นับแต่การชุมนุมของพวกเราตั้งแต่วันที่ 6-22 ตุลาคม 2562 เป็นเวลา 17 วัน โดยทางรัฐบาลได้ส่งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมาทำหน้าที่ประสานงานและจัดทำข้อมูลในการเจรจาร่วมกับฝ่ายเลขานุการสมัชชาคนจน จากการทำงานดังกล่าวมีปัญหาข้อผิดพลาดที่สำคัญหลายประการ ดังนี้ คือ
 
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เครือข่ายสมัชชาคนจนทั่วประเทศได้ยื่นหนังสือกับทางรัฐบาลที่ศูนย์บริการประชาชน เพื่อแจ้งให้ทุกฝ่ายได้รับทราบว่าในวันที่ 7 ตุลาคม เพื่อขอเปิดการเจรจาอย่างเสมอหน้ากับรัฐบาล
 
วันที่ 23 กันยายน 2562 ทาง สปน. นัดประชุมเพื่อเอาข้อมูลของทั้งสองผ่านมาปรับให้ตรงกัน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562
 
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ปรากฏว่าไม่ใช่เป็นการปรับข้อมูลให้สอดคล้องตรงกัน เพื่อใช้ในการเจรจาในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 แต่เป็นการประชุมเพื่อให้ยอมรับคณะกรรมการติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน และเป็นการเชิญหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมารับข้อเสนอของสมัชชาคนจน
 
วันที่ 6 ตุลาคม 2562 พวกเราสมัชชาคนจนจาก 35 กรณีปัญหาได้มารวมตัวกันที่ข้างกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่ได้มีการยื่นหนังสือในการขอเจรจากับฝ่ายรัฐบาลไว้ก่อนหน้านี้แล้ว พวกเราจะปักหลักชุมนุมจนกว่าการเจรจาแก้ไขปัญหาจะได้รับข้อยุติ
 
วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ไม่มีการเปิดการเจรจาใดๆ กับรัฐบาล แต่ได้รับการประสานงานจาก สปน. ว่าได้ประสานตัวแทนส่วนราชการมาชี้แจงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา และพยายามเสนอให้พวกเรายอมรับคณะกรรมการติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมวลชน
 
วันที่ 8 ตุลาคม 2562 พวกเราจึงได้มีการเคลื่อนไหวกดดันให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายให้นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ในการเจรจาแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนแทนนายกรัฐมนตรี
 
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น.นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งที่ 16/2562 มอบหมายให้นายเทวัญ ลิปตพัลลพ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ทำหน้าที่เจรจาแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนแทนนายกรัฐมนตรี โดยมีนัดหมายการเจรจา เวลา 12.30 น. ของวันที่ 10 ตุลาคม 2562
 
วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายเทวัญ ลิปตพัลลพ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจน มีตัวแทนสมัชชาคนจนจาก 35 กรณีปัญหาเข้าร่วมประชุม ผลการประชุม ประธาน ฯ มอบหมายให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประสานเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสมัชชาคนจน เพื่อรับฟังข้อเสนอของทางสมัชชาคนจนและประสานกำหนดวันเวลาในการเจรจา
 
วันที่ 12 ตุลาคม 2562 เลขานุการสมัชชาคนจนกับเลขานุการ สปน. ร่วมกันกำหนดกรอบ/วัน/เวลา ในการเจรจารายละเอียดและข้อสรุปของแต่ปัญหา ทั้ง 5 กลุ่ม 35 กรณี แต่การแยกข้อมูลประเด็นปัญหากับหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยสปน.ก็ยังมีข้อผิดพลาด ข้อมูลตกหล่น ไม่ได้ยึดข้อมูลตามข้อเสนอของเรา ซึ่งวันที่ 13 ตุลาคม 2562 พวกเราต้องปรับแก้เอกสารใหม่อีกครั้ง
 
วันที่ 15-16 ตุลาคม 2562 จากการที่พวกเราได้เคลื่อนไหวกดดัน เพื่อให้เกิดการเจรจาปัญหาความเดือดร้อนของพวกเรากับรัฐบาล จนกระทั่งเราได้เจรจาทางกับรัฐมนตรี ผู้ช่วยรัฐมนตรี และที่ปรึกษารัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมาย 10 กระทรวง แม้ผลการเจรจาจะยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจของพวกเราก็ตาม
 
วันที่ 17-20 ตุลาคม 2562 มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ซึ่งทางคณะรัฐมนตรีจะต้องเตรียมตัวชี้แจงกับสภาผู้แทนราษฎร์ โดยในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ทางฝ่ายเลขานุการของพวกเราและของฝ่ายรัฐบาล ได้ร่วมกันทำบันทึกผลการเจรจา เพื่อที่จะให้ทางสมัชชาคนจนและรัฐบาลได้ลงนามรับรองบันทึกการเจรจาร่วมกัน
 
วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ในที่ประชุมเจรจา ระหว่างการตรวจดูข้อมูลรายผลการเจรจาระหว่างผู้แทนฝ่ายสมัชชาคนจนกับผู้แทนแต่ละกระทรวง ปรากฏว่าตารางสรุปข้อมูลรายงานผลการเจรจาไม่ตรงกัน เมื่อทางผู้แทนสมัชชาคนจนทักท้วงว่ารายละเอียดรายงานผลการเจรจาของหน่วยงานราชการไม่ตามมีการเจรจาไว้ ทางหน่วยงานราชการจึงชี้แจงว่าได้รับการประสานงานจาก สปน.ให้รายงานผลการทำงาน ไม่ได้ให้รายงานผลการเจรจา
 
ทั้งนี้ในการประชุมเจรจาในแต่ละครั้งก็ไม่มีเอกสารประกอบการประชุมเจรจาใดๆ พวกเราต้องมีการทักท้วงขอเอกสารทุกครั้งถึงจะได้
 
หลังจากการเจรจาทาง สปน.ได้ประสานมายังพวกเราว่าได้มีการเสนอรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วในการนำเสนอผลการเจรจาเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี แต่ทาง สปน.ไม่สามารถทำข้อมูลได้ทันในการนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ และพวกเราได้มีข้อเรียกร้องให้มีมติในการตรวจสอบความถูกต้องร่วมกันทั้งสองฝ่าย แต่ทาง สปน.ไม่ยอมให้พวกเราตรวจสอบเอกสาร โดยอ้างว่าเอกสารยังไม่ผ่าน ครม. ไม่สามารถเปิดเผยได้ ทั้งที่ได้มีการทำงานร่วมกันทั้งสองฝ่าย
 
ทั้งที่พวกเราได้พยายามประสานงานเพื่อให้เกิดการแก้ไขข้อผิดผาดดังกล่าว แต่กลับไม่ได้รับการตอบเสนอแต่อย่างใด
 
“พวกเราจึงขอประนามและขอไว้อาลัยในการปฎิบัติงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี”
 
ประชาธิปไตยที่กินได้ การเมืองที่เห็นหัวคนจน
 
แถลงการณ์ สมัชชาคนจน วันที่ 22 ต.ค.2562

Related Posts

Send this to a friend