HUMANITY

ประธานศาลฎีกา มีดำริ จะให้ศาลพิจารณาประกันผู้ต้องหาและจำเลยในวันหยุดราชการ

นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา เปิดเผยว่า จากการที่สำนักประธานศาลฎีกาได้สอบถามความเห็นจากบุคลากรภายในองค์กรอันประกอบด้วยผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรม รวมทั้งสอบถามความเห็นจากบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนประชาชนทั่วไปในประเด็นต่างๆ เพื่อนำข้อมูลมาประมวลผลกำหนดเป็นนโยบายประธานศาลฎีกาเพื่อพัฒนาองค์กรศาลยุติธรรมนั้น

โดยภายหลังจากสิ้นสุดการรับฟังความเห็นเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 62 ที่ผ่านมาสํานักประธานศาลฎีกาได้ประมวลผลเสนอมายังตนแล้ว ซึ่งคาดว่าจะนำข้อมูลที่มีการประมวลผลมาประกอบในการกำหนดเป็นนโยบายประธานศาลฎีกาที่พร้อมจะเผยแพร่ได้ภายในสัปดาห์หน้า

สำหรับในการบริหารและพัฒนาองค์กรศาลยุติธรรม นายไสลเกษได้ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นอันดับต้นๆ โดยเฉพาะในเรื่องการพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือการประกันตัวของผู้ต้องหาและจำเลย จะวางแนวทางการกำหนดมาตรการในการขอปล่อยตัวชั่วคราวที่มีความสะดวก รวดเร็ว มีความเสมอภาค และจะพิจารณาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเพิ่มขึ้น โดยคำนึงถึงการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของจำเลย และความปลอดภัยของผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมในคดี ตลอดจนความสงบสุขของสังคมเป็นสำคัญ

นอกจากนี้นายไสลเกษยังมีดำริที่จะให้ศาลเปิดทำเพื่อพิจารณาการขออนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในวันหยุดราชการ อันเป็นแนวทางที่จะไม่ให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยถูกควบคุมหรือขังเกินความจำเป็นในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี อันเป็นการคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาหรือจำเลยด้วย

Related Posts

Send this to a friend