HEALTH

ปลัด สธ. นำคณะผู้แทนไทย ร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 76 ที่นครเจนีวา

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 76 (World Health Assembly : WHA76) กับผู้แทนระดับรัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูงของประเทศสมาชิก 194 ประเทศ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนนโยบายด้านสุขภาพระดับโลก ที่นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 21 – 30 พ.ค. 66 ณ Palais des Nations

สำหรับการประชุมสมัชชาอนามัยโลก เป็นเวทีนโยบายด้านสุขภาพระดับโลก เพื่อกำหนดนโยบาย แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นในหัวข้อต่าง ๆ รวมทั้งอนุมัติงบประมาณแผนงานราย 2 ปี ขององค์การอนามัยโลก ซึ่งกำหนดให้มีการจัดขึ้นปีละครั้ง และมีผู้แทนของประเทศสมาชิกระดับรัฐมนตรี และผู้บริหารระดับสูง จำนวน 194 ประเทศ เข้าร่วมการประชุม นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร (Non-governmental Organizations: NGOs) ที่ได้รับเชิญจากองค์การอนามัยโลกเข้าร่วมการประชุมด้วย

ทั้งนี้ในช่วงเช้าคณะผู้แทนไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพดีถ้วนหน้า (Walk the Talk : Health for All Challenge) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย นำไปสู่การมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี และเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปีองค์การอนามัยโลก จากนั้นช่วงบ่าย ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 76 ซึ่งในระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลกยังมีกิจกรรมคู่ขนานอื่นๆ เช่น การประชุม Strategic Roundtable เพื่อเป็นเวทีหารือระหว่างผู้แทนประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก หน่วยงานเครือข่าย ในประเด็นสาธารณสุขที่สำคัญ เป็นต้น

Related Posts

Send this to a friend