HEALTH

วันสุขภาพช่องปากโลก รณรงค์คนไทยพบทันตแพทย์ ตรวจสุขภาพช่องปากทุก 6 เดือน

วันนี้ (20 มี.ค. 66) ดร.นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานในกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันที่ 20 มีนาคม เป็นวันสุขภาพช่องปากโลก โดยสมาพันธ์ทันตแพทย์โลก (World Dental Federation) ได้กำหนดให้วันที่ 20 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสุขภาพช่องปากโลก (World Oral Health Day) ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ ของการดูแลสุขภาพช่องปาก เนื่องจากพบว่าสภาวะสุขภาพช่องปาก ของคนไทยนั้นอยู่ในระดับทรงตัว และยังคงพบปัญหาฟันผุในวัยเด็ก ปัญหาโรคเหงือกอักเสบในวัยทำงาน และปัญหาการไม่มีฟัน สำหรับเคี้ยวอาหารในวัยสูงอายุ เพราะการมีสุขภาพช่องปากที่ดี ย่อมส่งผลต่อคุณภาพ การใช้ชีวิตประจำวัน และส่งผลต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งโรคในช่องปากเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ หากประชาชนให้ความใส่ใจดูแล

ภายในงานได้มีการเปิดตัว “น้อง Toothie” ซึ่งเป็นตัวบีเวอร์เป็นสัญลักษณ์ ของวันสุขภาพช่องปากโลก เนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีฟันแข็งแรง สามารถใช้ฟันในการตัดกิ่งไม้ มาสร้างรังที่มีลักษณะคล้ายเขื่อนได้สำเร็จ และตลอดช่วงชีวิตของบีเวอร์ แทบจะไม่มีปัญหาเรื่องฟันผุ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญ ของการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน พร้อมกันชวนคนไทย ใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปาก ด้วยการแปรงฟัน สูตร 2 – 2 – 2 และควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน เพื่อรับการตรวจสุขภาพช่องปาก เนื่องในวันสุขภาพช่องปากโลก

ดร.นายแพทย์สราวุฒิ กล่าวว่า “ประเทศไทยเนื่องจากมีหลักประกันสุขภาพ ในการรักษาและป้องกันโรคในช่องปาก ส่งผลให้ประชาชนสามารถ เข้าถึงบริการทันตกรรมที่จำเป็น รวมถึงมียาสีฟันผสมฟลูออไรด์หลากหลายยี่ห้อ วางจำหน่ายในท้องตลาดในราคาไม่แพง ประชาชนสามารถหาซื้อได้สะดวก จากการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติทุกๆ 5 ปี พบว่าสภาวะสุขภาพช่องปากของคนไทยนั้นอยู่ในระดับทรงตัว ยังคงพบปัญหาฟันผุในวัยเด็ก ปัญหาโรคเหงือกอักเสบในวัยทำงาน และปัญหาการไม่มีฟันสำหรับเคี้ยวอาหารในวัยสูงอายุ ซึ่งการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ประชาชนต้องใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปาก ตนเองอย่างถูกต้อง และเข้ารับการตรวจสุขภาพช่องปากอย่างสม่ำเสมอ”

“นอกจากนี้กรมอนามัย ในฐานะองค์กรหลักที่ดำเนินการ สร้างเสริมสุขภาพช่องปากแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย ได้จัดงานรณรงค์วันสุขภาพช่องปากโลก ประกอบด้วย 1.รณรงค์การแปรงฟันทุกกลุ่มวัยในเขตสุขภาพต่าง ๆ และ 2.รณรงค์สร้างจิตสำนึกสาธารณะ ผ่านกิจกรรมออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ และให้ความสนใจดูแลสุขภาพช่องปาก ทั้งของตนเองและคนในครอบครัว ซึ่งการดูแลสุขภาพช่องปากที่ง่ายที่สุด คือ การแปรงฟันตามสูตร 2 – 2 – 2 คือ การแปรงฟันด้วยยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์ 1,000-1,500 ppm อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง นานอย่างน้อย 2 นาที และไม่รับประทานอาหาร หลังจากแปรงฟันเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และควรพบทันตแพทย์เป็นประจำเพื่อรับการตรวจสุขภาพช่องปากทุก 6 เดือน เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดี และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามมาอีกด้วย”

Related Posts

Send this to a friend