HEALTH

กรม สบส.ร่วมกับ คปภ.พัฒนากรมธรรม์ประกันภัยเสริมความงาม 3 ประเภท

วันนี้ (17 ก.ค. 66) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พัฒนากรมธรรม์ประกันภัยเสริมความงาม 3 ประเภท ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองทั้งผู้รับบริการ และแพทย์ พร้อมให้การช่วยเหลือเยียวยา จ่ายค่าเสียหาย หากเกิดภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียง จากการรับบริการเสริมความงาม

ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า “ธุรกิจด้านการแพทย์และความงาม ถือเป็นธุรกิจที่มาแรงติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศไทย ด้วยพฤติกรรมของประชาชน ที่เริ่มหันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งกระแสสังคมปัจจุบัน ที่ให้ความสำคัญต่อรูปลักษณ์ และความงาม ทำให้มีผู้รับบริการชาวไทยและชาวต่างประเทศ หลั่งไหลเข้ามารับบริการทางการแพทย์ ด้านการเสริมความงามกับสถานพยาบาลไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยสถานพยาบาลของประเทศไทย มีชื่อเสียงในเรื่องคุณภาพ มาตรฐาน และราคาที่สมเหตุผล”

“ดังนั้น กรม สบส.จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาเชิงวิชาการ ให้แก่สถานพยาบาล โดยมุ่งเน้นการให้ความสำคัญในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ และบริการสุขภาพ ด้วยการพัฒนาระบบประกันภัยเสริมความงามของประเทศไทย โดย คปภ.ได้พัฒนากรมธรรม์ประกันภัย จากการเสริมความงาม ในเบื้องต้นจะมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ 3 ประเภท ได้แก่”

1.กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง การทำศัลยกรรมเสริมความงามและอุบัติเหตุ ให้การคุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียง จากการทำศัลยกรรมเสริมความงาม โดยมีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ตามจริง ทั้งในกรณีเป็นผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยนอกที่เป็นการรักษาต่อเนื่อง จากผู้ป่วยใน ตามจำนวนเงินที่ระบุในกรมธรรม์

2.กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย ผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์ สำหรับแพทย์ผู้ทำการรักษา ให้ความคุ้มครองในกรณีที่แพทย์ เกิดความผิดพลาดจากการให้บริการ จนก่อให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย จิตใจ หรือเกิดการเสียชีวิตของผู้รับบริการ ซึ่งจะมีการจ่ายค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี และชดใช้ค่าเสียหายแทน หากแพทย์มีความรับผิดตามกฎหมาย ไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุในกรมธรรม์

3.กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านความงาม ซึ่งจะคุ้มครองกรณีเกิดความรับผิดตามกฎหมาย จากการบริการทางวิชาชีพ โดยจ่ายชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้รับบริการ หากผู้เอาประกันภัย ต้องมีความรับผิดตามกฎหมาย โดย คปภ.จะหารือร่วมกับสมาคมประกันภัยภาคเอกชน เพื่อออกแบบและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อไป

“นอกจากผลิตภัณฑ์ 3 ประเภทข้างต้นแล้ว กรม สบส.ยังได้สนับสนุนเนื้อหาวิชาการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ คปภ.สภาองค์กรของผู้บริโภค และสมาคมประกันภัยภาคเอกชน ในการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัย ประเภทที่ 4 คือ กรมธรรม์ประกันภัยผลกระทบ จากการเสริมความงาม (Aesthetic Liability Insurance) ในการคุ้มครองผู้รับบริการทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยอาจจะมีมาตรการให้ชาวต่างประเทศ ที่เดินทางเข้ามารับบริการทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมความงาม ซื้อกรมธรรม์ประเภทดังกล่าว เพื่อสร้างความสะดวกและความมั่นใจ ในการรับบริการทางการแพทย์ หรือบริการเสริมความงาม จากสถานพยาบาลไทย และขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Aesthetic Medical Hub”

Related Posts

Send this to a friend