HEALTH

อย.เพิกถอนทะเบียน “ยาขมิ้นชันแคปซูล” ยี่ห้อดัง พบ ปลอมแปลงเอกสาร-ไม่ปลอดภัย

วานนี้ (12 ม.ค. 66) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 668/2565 เรื่อง การเพิกถอนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 1 ทะเบียน

เนื่องจากตรวจสอบพบว่า รายงานผลการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ที่ใช้เป็นเอกสารหลักฐานในการยื่นพร้อมคำขอขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร (แบบ ทบ.๑) ของยาขมิ้นชันแคปซูล ตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ เลขทะเบียน G 713/63 ผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตํารับ คือ นายธนัท เชี่ยวชาญอักษร เป็นการปลอมแปลงเอกสาร เป็นเหตุให้ ไม่มีเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยตามรายการที่กำหนดไว้ในมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562

อาศัยอํานาจตามมาตรา 43 (3) แห่ง พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 วันที่ 26 ธ.ค. 65 มีคําสั่งเพิกถอนใบสําคัญการขึ้นทะเบียน ตํารับผลิตภัณฑ์สมุนไพร เลขทะเบียน G 713/63 ยาขมิ้นชันแคปซูล ตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ ผู้รับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับ คือ นายธนัท เชี่ยวชาญอักษร ด้วยเหตุผลิตภัณฑ์สมุนไพรนั้น ไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

อนึ่ง หากผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตํารับไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ อาจใช้สิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ โดยให้ทําคําฟ้องเป็นหนังสือไปยื่นต่อศาลปกครองโดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 29 ธ.ค. 65 ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

Related Posts

Send this to a friend