HEALTH

อนุทิน -สาธิต มอบนโยบาย “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทําให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแรง”

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายการทำงานในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ว่านโยบายที่ต้องการให้เกิดผลต่อประชาชนทุกคนในประเทศไทย นับจากนี้ คือ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทําให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแรง” โดยมีนโยบายที่จะทำงานร่วมกัน 5 ด้าน ดังนี้

1. การพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดําริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อสืบสาน รักษาต่อยอด และพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
2. การดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางกาย ทางใจ และมีความมั่นคงทางสุขภาพ ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และจัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพอย่างครบวงจรและบูรณาการ
3.การดูแลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ำ ความแออัด ระยะเวลารอคอย และภาระค่าใช้จ่าย โดยเพิ่มขีดความสามารถโรงพยาบาลทุกระดับ พัฒนาและยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นหมอประจําบ้าน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการแพทย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
4. ผลักดันพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมนวัตกรรมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ทั้งระบบบริการ การสร้างเสริมสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การศึกษาวิจัย การผลิตและพัฒนากําลังคน ประชาชนได้รับการบริการที่ทันสมัย เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้ประเทศ
5. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทุกหน่วยงานยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับต้องให้ความสำคัญในการสร้างขวัญกําลังใจบุคลากร มีความสุขในการทํางาน และก้าวหน้าในอาชีพ

“ผมตั้งใจและภูมิใจที่ได้เข้ามาทำงานที่กระทรวงสาธารณสุข เพราะมีความสำคัญ มีภารกิจในการดูแลประชาชนทุกช่วงวัย ถ้าทุกคนมีสุขภาพดี มีกำลังกาย กำลังใจ สุขภาพสมองและสุขภาพจิตที่ดี ออกกำลังกาย บริโภคอาหาร และได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี ได้รับข้อมูลทางสุขภาพอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ก็จะไปสร้างรายได้ เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มผลผลิต เพิ่ม GDP ให้ประเทศ ช่วยประเทศพัฒนาได้อย่างยั่งยืน” นายอนุทินกล่าว

ด้าน ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าจะขอเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมการออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งจะขอความร่วมมือจากทุกกลุ่มสังคมให้ความสำคัญกับการสร้างสุขภาพ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชน และขออาสาเพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงระบบข้อมูล Big Data ของทุกกรมและโรงพยาบาลที่มีอยู่ให้นำมาใช้ประโยชน์และสามารถเชื่อมโยงกับกระทรวงอื่นด้วย

Related Posts

Send this to a friend