WORLD

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เสด็จถึงราชอาณาจักรไทยแล้ว

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2562) เมื่อเวลา 11.48 น. เครื่องบินพระที่นั่งซึ่งออกเดินทางจากกรุงโรม เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 โดยมีผู้แทนพระองค์ ผู้แทนรัฐบาล และสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เฝ้ารับเสด็จ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสมีพระปฏิสันถารกับผู้แทนพระองค์ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เฝ้ารับเสด็จ จากนั้น มีพระปฏิสันถารกับผู้แทนผู้รับผิดชอบการรับเสด็จฝ่ายพระศาสนจักรท้องถิ่น ซิสเตอร์อานา โรซา ซีโวรี พระญาติของสมเด็จพระสันตะปาปา และผู้แทนเยาวชนจากสังฆมณฑล 11 เขตในประเทศไทย ที่แต่งชุดประจำชาติไทยมาเข้าเฝ้า แล้วจึงเสด็จผ่านกองทหารเกียรติยศ โดยมีปืนใหญ่ยิงสลุตถวายคำนับ 21 นัด

ก่อนหน้าที่จะเสด็จมายังประเทศไทย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน และพระศาสนจักรคาทอลิก มีพระดำรัสเกี่ยวกับการเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยว่าทรงมีความยินดีที่ได้เสด็จมาเยือนประเทศไทย ซึ่งเป็นดินแดนที่ผสานรวมกันของหลายเชื้อชาติ หลายวัฒนธรรม ทั้งยังมีขนบธรรมเนียมประเพณีอันน่าชื่นชม ทั้งประเทศไทยยังได้ทำงานอย่างเต็มที่เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ที่ไม่เพียงแต่เฉพาะในประเทศเท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ทรงหวังว่าการเสด็จมาของพระองค์ในครั้งนี้ จะทำให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของการเสวนาเพื่อศาสนสัมพันธ์ ด้วยความเข้าใจกันอย่างลึกซึ้ง ทั้งการร่วมมือทำงานกันฉันพี่น้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการทำงานบริการเพื่อคนยากจน ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ และการทำงานเพื่อสันติภาพ ทั้งยังได้ประทานพระพรแก่ประชาชนและประเทศไทย และทรงขอให้ภาวนาเพื่อพระองค์ด้วย

Related Posts

Send this to a friend