CRIME

สภาเภสัชกรรม เตือน ‘เภสัชแขวนป้าย’ มีความผิด ฐานทุจริตต่อหน้าที่ พักใช้ใบอนุญาต 2 ปี

สภาเภสัชกรรม ออกประกาศเตือน “เภสัชแขวนป้าย” หรือเภสัชกรที่ให้ร้านยา นำใบประกอบวิชาชีพของตน ไปแขวนไว้ในร้าน เสมือนว่าร้านยาร้านนั้นมีเภสัชกรอยู่ ทั้งที่ในความจริง ไม่มีเภสัชกร

ประกาศดังกล่าว ระบุว่า สภาเภสัชกรรมขอประกาศแจ้งเตือนเภสัชกรที่เจตนาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยา (แขวนป้าย) ถือว่าเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณ มีมติให้เพิ่มบทลงโทษสูงสุด คือ พักใช้ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นเวลา 2 ปี และแจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัด ส่งผลให้ไม่สามารถทำงานในหน้าที่เภสัชกรได้

ทั้งนี้ สภาเภสัชกรรม ได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนจำนวนมาก จากนี้จะดำเนินการพิจารณาตามพยานหลักฐานที่ปรากฏอย่างจริงจัง โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป หากประชาชนพบเห็นหรือได้รับผลกระทบจาก “เภสัชแขวนป้าย” สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วน 1556

Related Posts

Send this to a friend