CRIME

นิด้าโพล เผย คนไทยไม่เห็นด้วย ลดโทษคดีคอร์รัปชัน ยาเสพติด และคดีอุกฉกรรจ์

(19 ธ.ค. 64) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การลดโทษ ในคดีสำคัญ” ช่วงวันที่ 13-15 ธันวาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี จำนวน 1,317 ตัวอย่าง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ พบว่า เมื่อถามความคิดเห็นต่อการลดโทษให้กับนักโทษคดีทุจริต คอร์รัปชัน ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 50.04 ระบุว่า ไม่ควรมีการลดโทษ , ร้อยละ 26.27 ระบุว่า ควรต้องได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของโทษ จึงจะมีสิทธิได้รับ การลดโทษ , ร้อยละ 22.02 ระบุว่า ควรมีการลดโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

ส่วนความคิดเห็นกรณีลดโทษให้นักโทษคดีผลิต/นำเข้า/ส่งออก/จำหน่ายยาเสพติด พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 74.03 ระบุว่า ไม่ควรมีการลดโทษ , ร้อยละ 12.76 ระบุว่า ควรต้องได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของโทษ จึงจะมีสิทธิได้รับการลดโทษ , ร้อยละ 12.53 ระบุว่า ควรมีการลดโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

ความคิดเห็นต่อการลดโทษให้กับนักโทษคดีอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญ (เช่น คดีฆ่าข่มขืน) พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.88 ระบุว่า ไม่ควรมีการลดโทษ , ร้อยละ 7.14 ระบุว่า ควรต้องได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของโทษ จึงจะมีสิทธิได้รับการลดโทษ , ร้อยละ 6.98 ระบุว่า ควรมีการลดโทษตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

ส่วนความคิดเห็นต่อกรณีอำนาจการกำหนด/เลื่อนชั้นของนักโทษที่จะทำให้ได้รับการลดโทษต่างกัน พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 54.52 ระบุว่า ควรเป็นการพิจารณาร่วมกันกับองค์กรอื่นๆ ในกระบวนการยุติธรรม เช่น อัยการ ศาล เป็นต้น , ร้อยละ 21.79 ระบุว่า ควรเป็นอำนาจของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เหมือนในปัจจุบัน , ร้อยละ 14.43 ระบุว่า ไม่ควรมีการกำหนดชั้นของนักโทษอีกต่อไป

Related Posts

Send this to a friend