CRIME

เผย คุมประพฤติคดีเมาขับสงกรานต์ 5 วัน รวม 3,973 คดี ลดลงจากปีที่แล้ว 32.3% สูงสุดที่ กทม.

วันนี้ (16 เม.ย. 67) นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า สถิติคดีที่ศาลสั่งคุมความประพฤติในวันที่ 15 เมษายน 2567 รวมทั้งสิ้น 242 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา 236 คดี และคดีขับเสพ 30 คดี ส่วนยอดรวมสะสม 5 วัน ของ 7 วันอันตราย มีจำนวน 4,132 คดี จำแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา 3,973 คดี (ร้อยละ 96.15) คดีขับรถประมาท 3 คดี (ร้อยละ 0.07) และคดีขับเสพ 156 คดี (ร้อยละ 3.78)

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีคดีเมาขับสูงสุดอันดับหนึ่ง 446 คดี รองลงมาเป็น นนทบุรี 238 คดี และสมุทรปราการ 214 คดี เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีเข้าสู่คุมประพฤติสะสม 5 วันของ 7 วันอันตรายปี 2566 พบว่า คดีขับรถขณะเมาสุรา ปี 2567 มีจำนวน 3,973 คดี ลดลงจากปี 2566 จำนวน 1,896 คดี (ร้อยละ 32.3)

นอกจากนี้ สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ยังคงสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน โดยร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาคีเครือข่าย และผู้ถูกคุมความประพฤติ พร้อมจัดให้มีการตรวจเยี่ยมด่าน และแจกน้ำดื่ม ณ จุดบริการประชาชน ด่านตรวจค้นและด่านชุมชน จำนวน 162 จุด อำนวยความสะดวกการจราจรให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัย

Related Posts

Send this to a friend