CRIME

DSI ลุยป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก เขาปุ้ม จ.เพชรบุรี กรณีปรากฎเอกสารครอบครองที่ดิน 365 ไร่

วันนี้ (2 ธ.ค. 64) เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ส่วนแผนที่และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่จริง ร่วมกับหน่วยงานทรัพยากรในพื้นที่ หลังได้รับเรื่องร้องเรียน ขอให้ตรวจสอบว่ามีการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดิน (น.ส.3) ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก – เขาปุ้ม โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 10 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 365 ไร่

การลงพื้นที่ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ได้นำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับแบบความละเอียดถูกต้องทางตำแหน่งสูง บินสำรวจและจัดทำแผนที่เกิดเหตุ เพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่มีการออกเอกสารสิทธิ เนื้อที่ประมาณ 365 ไร่ โดยพบว่า พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก – เขาปุ้ม เมื่อตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลัง ไม่พบร่องรอยการทำประโยชน์

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จึงแจ้งจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการของจังหวัดเพชรบุรี โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะทำการสืบสวนและเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีชื่อครอบครองที่ดินในพื้นที่ดังกล่าว ให้แสดงหลักฐานการถือครอง หากการสืบสวนทำให้ทราบข้อเท็จจริงแน่ชัดว่า การออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ในที่ดินทั้ง 10 แปลง เป็นการออกโดยอาศัยแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ของที่ดินแปลงอื่น
คณะพนักงานสืบสวนจะเสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ไปยังกรมที่ดิน ให้เพิกถอนเอกสารสิทธิในที่ดินดังกล่าว

กรณีนี้ อาจเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ซึ่งเข้าข่ายเป็นความผิดทางอาญา ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศพรบ.การสอบสวนพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศ กคพ. (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เรื่อง กำหนดรายละเอียดของลักษณะของการกระทำความผิดที่เป็นคดีพิเศษ ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพรบ.การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ซึ่งจะได้ทำการสืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริง และประมวลเรื่องเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อพิจารณาว่า มีเหตุและมีเงื่อนไขที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่

Related Posts

Send this to a friend