BANGKOK

รองปลัดฯ กทม. ตรวจสอบแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา เตรียมรับมือก่อนเข้าฤดูฝน

นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายเจษฎา จันทรประภา รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ กทม. ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณช่วงคลองสาทรถึงซอยเจริญกรุง 58 และบริเวณองค์การสะพานปลา เขตสาทร เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับช่วงฤดูน้ำหลากและน้ำทะเลหนุนสูง

ทั้งนี้งานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมช่วงคลองสาทรถึงซอยเจริญกรุง 58 ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า 95% ส่วนงานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณองค์การสะพานปลา ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 87% โดยงานก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมฯ ทั้ง 2 งาน คาดการณ์จะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ และจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ดีขึ้น

Related Posts

Send this to a friend