BANGKOK

รองผู้ว่าฯ กทม. ประชุม คกก. ดิจิทัล กทม. พิจารณาเห็นชอบ 2 โครงการ พัฒนาระบบการทำงาน และการบริการประชาชน

วันนี้ (14 ก.ย. 66) รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 2 โครงการ พัฒนาระบบการทำงาน และการบริการประชาชนด้านดิจิทัล โดยมี นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมคณะกรรมการ ณ ห้องบูรีรมย์ ชั้น 5 กองงานผู้ตรวจราชการ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ในการประชุมวันนี้ได้มีการพิจารณา 2 โครงการ ได้แก่

1.โครงการจ้างที่ปรึกษาประจำสำนักยุทธศาสตร์ และประเมินผล (In-house) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การเชื่อมโยงระบบของกรุงเทพมหานคร ให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมาย และพัฒนาระบบการทำงาน และการให้บริการประชาชนด้านดิจิทัล เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์และความต้องการที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ รวมถึงให้กรุงเทพมหานคร มีนโยบายและมาตรฐานที่ใช้เป็นกรอบและแนวทางปฏิบัติ มีข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ต่อการวิเคราะห์และตัดสินใจเชิงนโยบาย และขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสู่เป้าหมายที่วางไว้

2.โครงการจัดหาระบบคลาวด์ สำหรับระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย ให้มีเสถียรภาพ ปลอดภัยและรวดเร็วในการกู้คืนระบบ อีกทั้งเพิ่มศักยภาพการให้บริการประชาชน ที่หลากหลายได้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการทั้ง 2 โครงการ โดยให้นำข้อสังเกตของคณะกรรมการ ไปประกอบการพิจารณา และให้ปฏิบัติตามระเบียบแนวทาง การดำเนินการตามกฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

Related Posts

Send this to a friend