BANGKOK

กทม.กำชับปฏิบัติตามแผนแก้ไขฝุ่น PM2.5 อย่างเคร่งครัด

หลังพบค่าฝุ่นพิษเกินมาตรฐาน กระทบสุขภาพประชาชน

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงนามในหนังสือถึงหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อควบคุมฝุ่นละอองอย่างเคร่งครัด เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสภาพอากาศที่นิ่งและปิด ส่งลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เพื่อบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น กับสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มความเข้มงวดดำเนินมาตรการ ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2566 ดังนี้

1.เข้มงวดตรวจวัด ตรวจจับรถยนต์ควันดำทุกประเภท ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนที่กำหนด

2.ประสานสถานีตำรวจท้องที่อำนวยการจราจร และกวดขันห้ามจอดรถในถนนสายหลักสายรองตลอดเวลา

3.ขอความร่วมมือทำงานหรือปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ใช้รถเท่าที่จำเป็น ไม่ขับ…ช่วยดับเครื่อง

4.ประชาสัมพันธ์ประชาชน ให้บำรุงรักษาเครื่องยนต์ และลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว
5.ควบคุมสถานประกอบกิจการในพื้นที่ ไม่ให้ปล่อยมลพิษอากาศเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

6.ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ทำ Big Cleaning บริเวณสถานที่ ก่อสร้างและแพลนท์ปูน รวมถึงงดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง จากการก่อสร้างทุกประเภท

7.เข้มงดตรวจตราควบคุมไม่ให้มีการเผาขยะ หรือการเผาในที่โล่งทุกประเภท

8.ทุกสำนักงานเขตทำ Big Cleaning บริเวณที่ได้รับผลกระทบ จากฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่เขต และเพิ่มความถี่ในการล้างและดูดฝุ่นถนน ฉีดล้างต้นไม้ ใบไม้ และทำความสะอาดป้ายรถเมล์อย่างต่อเนื่อง

9.ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ พร้อมแนะนำวิธีป้องกันสุขภาพอนามัย จากฝุ่นละออง PM 2.5 ให้กับประชาชนและแจ้งเตือนประชาชน ให้ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ AIRBKK หากประชาชนเห็นแหล่งกำเนิดมลพิษ สามารถแจ้งเบาะแสผ่านทางแอพพลิเคชั่น Traffy Fondue

10.ออกหน่วยบริการสาธารณสุขและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ คลินิกมลพิษทางอากาศดูแลสุขภาพประชาชน
11.ดำเนินการตามมาตรการลดฝุ่นละออง PM 2.5 ในโรงเรียนอย่างเคร่งครัด และลดผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียน

สำหรับผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจที่มีสาเหตุ มาจากฝุ่น PM 2.5 สามารถเข้ารับการปรึกษาได้ที่คลินิกมลพิษทางอากาศ ณ โรงพยาบาลสังกัดกทม. 6 แห่ง ประกอบด้วย รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ โรงพยาบาลกลาง,โรงพยาบาลตากสิน, โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์, โรงพยาบาลสิรินธร และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ในเวลา 8.00-15.00 น. หรือขอรับคำปรึกษาผ่านสายด่วนสุขภาพสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โทร. 1646 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

Related Posts

Send this to a friend