BANGKOK

ปลัดฯ กทม. ปลูกต้นขนุน เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ขานรับนโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างกำแพงกรองฝุ่น

วันนี้ (2 มิ.ย. 66) เวลา 08.00 น. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันวิสาขบูชา ‘วันต้นไม้แห่งชาติ’ โดยมี นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเขตพระนคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สภาคนเมืองเขตพระนคร สถานีตำรวจนครบาลสำราญราษฎร์ สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม ผู้แทนสถานศึกษา และผู้แทนภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณริมคลองหลอด เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตพระนคร ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมีกิจกรรมต่าง ๆ อันก่อให้เกิดมลพิษตลอดเวลา เช่น ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากไอเสียรถยนต์ จึงจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันวิสาขบูชา ‘วันต้นไม้แห่งชาติ’ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียว และกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงเทพมหานคร ปลูกฝังจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เกิดความรู้สึกรักและหวงแหนต้นไม้ที่ร่วมกันปลูก คงความเป็นอัตลักษณ์ของคลองหลอด โดยปลูกต้นขนุนรวมทั้งสิ้น 39 ต้น ตลอดแนวริมคลองหลอด

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น ที่จะดำเนินการภายใน 4 ปี เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการปลูกและร่วมกันดูแลรักษาต้นไม้ไปพร้อมกัน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างกำแพงกรองฝุ่นให้ทั่วกรุงเทพมหานคร อันเป็นการช่วยรักษาสภาพอากาศตามชุมชนและสวนสาธารณะต่าง ๆ สร้างร่มเงา ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และสร้างความหลากหลายทางชีวภาพอีกทางหนึ่ง

Related Posts

Send this to a friend