BANGKOK

ฝุ่น PM 2.5 กทม.วันนี้ ภาพรวมอยู่ในระดับดี ชี้ฝุ่นมีแนวโน้มทรงตัวถึงลดลง

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละออง PM 2.5 ตรวจวัดได้ 13.3-31.6 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าไม่เกินมาตรฐานทุกพื้นที่ที่มีการตรวจวัด (มาตรฐานไม่เกิน 37.5 มคก./ลบ.ม.) ดัชนีคุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพดี

สำหรับการ พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนการคาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อฝุ่น PM 2.5 ช่วงวันที่ 1-9 มี.ค. 67 พบว่าการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี มีสภาวะอากาศใกล้ผิวพื้นมีลักษณะเปิดสลับปิด ส่งผลให้ความเข้มข้นของฝุ่นละอองมีแนวโน้มทรงตัวถึงลดลง

ทั้งนี้ สำนักสิ่งแวดล้อมประสานแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความเข้มงวดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชน

Related Posts

Send this to a friend