TECH

‘ฟอร์ติเน็ต’ ร่วมลงนาม MOU มข. หวังพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่แก้ไขปัญหาผู้เชี่ยวชาญขาดแคลน

ฟอร์ติเน็ต ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติและครบวงจร ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ในการแต่งตั้งให้มหาวิทยาลัยเป็นพันธมิตรทางวิชาการในโครงการ Academic Partner Program ของสถาบัน Fortinet Training Institute โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการผลิตบุคลากรรุ่นใหม่พร้อมความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์ระดับมืออาชีพ ด้วยหลักสูตรการอบรมระดับนานาชาติของฟอร์ติเน็ต ขณะเดียวกัน ยังตอบโจทย์เป้าหมายของฟอร์ติเน็ตในการช่วยลดช่องว่างทางทักษะด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ (Cybersecurity Skill Gap) ทั้งในระดับประเทศ และทั่วโลกให้ลดน้อยลง

นางสาวภัคธภา ฉัตรโกเมศ ผู้จัดการประจำประเทศไทย ฟอร์ติเน็ต กล่าวว่า ปัญหาภัยคุกคามด้านความปลอดภัยบนไซเบอร์ที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ความต้องการบุคลากรมืออาชีพที่เท่าทันทั้งเทคโนโลยีการโจมตีบนไซเบอร์ และมีความสามารถดูแล ป้องกัน และรักษาความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทวีจำนวนมากขึ้นในปัจจุบัน ความร่วมมือของฟอร์ติเน็ตและมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความร่วมมือเพื่อช่วยกันพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญพร้อมพื้นฐานด้านการรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์ที่แข็งแกร่ง ทั้งเพื่อตอบโจทย์ความต้องการบุคลากร และเพื่อเป็นแรงสนับสนุนสำคัญให้กับทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

“ฟอร์ติเน็ตเชื่อมั่นว่าด้วยหลักสูตรที่มีเนื้อหาเข้มข้นและเป็นเชิงลึกเหล่านี้จะมีส่วนช่วยให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ คุณสมบัติ และความสามารถในการจัดการความปลอดภัยไซเบอร์ได้อย่างมืออาชีพ เพื่อช่วยปกป้องการดำเนินงานและการดำเนินธุรกิจขององค์กรในทุกธุรกิจและอุตสาหกรรมจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างสมบูรณ์มีประสิทธิภาพ” นางสาวภัคธภา กล่าว

รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต่อว่า วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นคือการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มหาวิทยาลัยจึงได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีทักษะ และความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ความร่วมมือกับฟอร์ติเน็ตในครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการบุคลากรมืออาชีพด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มาพร้อมทักษะที่สามารถต่อยอดเพื่อการรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รองศาสตราจารย์สิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา รักษาการแทนคณบดี วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวอีกว่า สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ มีความต้องการในการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยให้บัณฑิตมีทักษะ ความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องตรงกัน โดยเน้นการพัฒนาทักษะที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยในขั้นต้น วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ได้ส่งบุคลากรในระดับผู้สอนเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรสำหรับ Train the Trainer เพื่อการสอบรับใบประกาศนียบัตร Fortinet NSE Certification จากความร่วมมือนี้ นักศึกษาของวิทยาลัยจะมีโอกาสได้เข้าถึงทรัพยากรและสื่อการเรียนรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับสากล และจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการสอบเพื่อรับใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพจากทางฟอร์ติเน็ตอีกด้วย

นางสาวภัคธภา กล่าวเสริมอีกว่า ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการผลิตบุคลากรพร้อมทักษะด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ครั้งนี้ สอดคล้องกับรายงานผลการวิจัยของฟอร์ติเน็ต ช่องว่างด้านทักษะไซเบอร์ซีเคียวริตี้ทั่วโลกประจำปี 66 (2023 Global Cybersecurity Skills Gap Report) ที่เผยถึงความท้าทายอย่างต่อเนื่องอันเนื่องมาจากการขาดแคลนทักษะในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรทุกรูปแบบทั่วโลก

“จากข้อมูลของฟอร์ติเน็ต ความท้าทายด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลกในทุกภาคส่วน จากการเติบโตแบบทวีคูณของแรนซัมแวร์สายพันธุ์ใหม่ ไปจนถึงการโจมตีที่เพิ่มขึ้นบนเทคโนโลยีการปฏิบัติงานในกลุ่มอุตสาหกรรม หรือ OT ตลอดจนถึงการเพิ่มขึ้นของบริการการโจมตีแบบใหม่ที่เรียกว่า Malware-as-a-Service (Maas) ซึ่งในจุดนี้ สำหรับหลายๆ องค์กรแล้ว การเกิดขึ้นของรูปแบบการโจมตีใหม่ๆ ทำให้การปิดช่องว่างทางด้านทักษะการรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์ภายในองค์กรกลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงกว่าที่เคยเป็นมา และการขาดแคลนผู้มีความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์คือหนึ่งในความท้าทายสูงสุดที่กำลังทำให้องค์กรตกอยู่ในความเสี่ยงในเวลานี้” นางสาวภัคธภา กล่าว

ทั้งนี้ช่องว่างด้านทักษะทางไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่ขยายตัวเพิ่ม คือความจริงที่มีต้นทุน โดยมีการประเมินว่าการปิดช่องว่างบุคลากรด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ทั่วโลกต้องการมืออาชีพประมาณ 3.14 ล้านคน ขณะเดียวกันจากรายงาน 2023 Global Cybersecurity Skills Gap Report ซึ่งเมื่อมีการละเมิดหรือการโจมตีที่เพิ่มสูงขึ้น ผลกระทบประการหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือการที่ทีมงานด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่มีน้อยอยู่แล้ว ต้องแบกรับภาระและความตึงเครียดเนื่องจากต้องพยายามติดตามการแจ้งเตือนภัยคุกคามนับพันรายการในแต่ละวัน เพื่อพยายามบริหารจัดการโซลูชันที่แตกต่างกันเพื่อปกป้องอุปกรณ์และข้อมูลขององค์กรได้อย่างเหมาะสม

“ดังนั้น เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการขาดแคลนทักษะ เราจึงมุ่งมั่นในการช่วยองค์กรปรับปรุงเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์ด้วยระบบอัตโนมัติและการบริการที่ขับเคลื่อนด้วยแมชชีนเลิร์นนิ่ง รวมถึงเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการฝึกอบรมด้านไซเบอร์ โดยปัจจุบัน ฟอร์ติเน็ตได้ให้การฝึกอบรมบุคลากรในด้านการรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์เกินเป้าหมาย 1 ล้านคนทั่วโลก และเรายังคงมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับภาคการศึกษาทั้งในส่วน Upskill และ Re-skill เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ พร้อมทักษะไซเบอร์ซีเคียวริตี้ต่อไป” นางสาวภัคธภา กล่าว

Related Posts

Send this to a friend