TECH

AIS ร่วมกับ กทม.จัดหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะดิจิทัล

AIS ร่วมกับ กทม.จัดหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะดิจิทัล ตั้งเป้าสร้างโรงเรียนอุ่นใจไซเบอร์ทั้ง 437 แห่งทั่ว กทม.

AIS ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “กทม. x AIS อุ่นใจ CYBER School Tour วัยรุ่นตัว TOP STOP ภัยไซเบอร์” ด้วยแนวคิดโลกแห่งการเรียนรู้ผ่านเกม (Gamification) จัดรูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะดิจิทัลที่เหมาะสมโดยบูรณาการหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” นำร่องใน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนาหลวง โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) โรงเรียนประชาอุทิศ(จันทาบอนุสรณ์) และโรงเรียนบ้านบางกะปิ ตั้งเป้าเป็นโรงเรียนอุ่นใจไซเบอร์ พร้อมขยายผลสู่บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด กทม.กว่า 250,000 คน ภายในปีการศึกษา 2567

นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ที่ผ่านมาเราทำงานร่วมกับ AIS โดยนำหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์มาใช้ในโรงเรียน กทม. มุ่งหวังให้บูรณาการเป็นสื่อการเรียนการสอนของครู ผ่านไปยังนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. ทั้ง 437 แห่ง จึงร่วมกันจัดกิจกรรมนำร่องใน 4 พื้นที่ มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างโรงเรียนต้นแบบที่ครู นักเรียน และบุคลากร มีทักษะด้านดิจิทัลแบบครบถ้วน สร้างโรงเรียนอุ่นใจปลอดภัยไซเบอร์ 100% ในปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ กทม. ใช้งานโลกออนไลน์อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และสร้างสรรค์

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าหน่วยธุรกิจประชาสัมพันธ์และงานธุรกิจสัมพันธ์ AIS กล่าวว่า กิจกรรมวัยรุ่นตัว TOP STOP ภัยไซเบอร์ เกิดขึ้นจากความตั้งใจระหว่าง AIS กับ กทม. ในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านดิจิทัลให้กับนักเรียน ด้วยหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ในรูปแบบ Gamification เพื่อให้เข้าถึงเด็กนักเรียนได้ง่าย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะทำให้ระดับสุขภาวะด้านดิจิทัลของนักเรียนใน กทม. ดียิ่งขึ้น นำไปสู่การแก้ไขและลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานออนไลน์ทุกรูปแบบ

Related Posts

Send this to a friend