TECH

TikTok จัดเวิร์คช็อป สร้างพื้นที่ปลอดภัยบนโลกดิจิทัล บนแนวคิด White Community

TikTok จัดกิจกรรมเวิร์คช็อป เพื่อสร้างความเข้าใจ ในนโยบายด้านความปลอดภัย และหลักเกณฑ์ของชุมชนหรือ Community Guidelines ให้กับสื่อมวลชน ภายใต้หัวข้อ “White Community” ซึ่งประกอบไปด้วย นโยบาย (Policy) เครื่องมือด้านความปลอดภัย (Product) แนวทางปฏิบัติ (People) และการสร้างความร่วมมือ กับเหล่าพันธมิตร (Partnership) เพื่อบรรลุเป้าหมายที่มีร่วมกัน บนพื้นฐานหลักเกณฑ์สำหรับชุมชน ที่จะสร้างสมดุลระหว่างเสรีภาพ ทางการแสดงออก และการปกป้องภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้

สำหรับนโยบาย (Policy) ด้านความปลอดภัย ที่ถูกสะท้อนผ่านหลักเกณฑ์ สำหรับชุมชน (Community Guidelines) เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสมดุล ศักดิ์ศรี และความเป็นธรรมของผู้ใช้ทุกคนบนแพลตฟอร์มอย่างเท่าเทียม โดยมีความครอบคลุม 7 หัวข้อหลักได้แก่ 1.ความปลอดภัยละสวัสดิภาพของเยาวชน (Youth Safety and Well-Being) 2.ความปลอดภัยและความสุภาพ (Safety and Civility) 3.สุขภาพจิตและพฤติกรรม (Mental and Behavioral Health) 4.เนื้อหาที่ละเอียดอ่อนและเหมาะสมสำหรับผู้ใหญ่ (Sensitive and mature themes) 5.บูรณภาพและความจริงแท้ (Integrity and authenticity) 6.สินค้าในควบคุมและกิจกรรมทางการค้า (Regulated goods and commercial activities) 7.ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย (Privacy and security)

ซึ่งหลักเกณฑ์เหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อ เป็นแนวทางการปฏิบัติ ร่วมกันของคนในชุมชน ซึ่งมุ่งหวังให้ทุกคนสามารถใช้แพลตฟอร์ม ได้อย่างปลอดภัยและมีสุขภาวะดิจิทัลที่ดี

หากมีการตรวจพบการละเมิด หลักเกณฑ์สำหรับชุมชน แพลตฟอร์มจะมีการดำเนินการใน 3 ระดับ ได้แก่ การระงับการมองเห็นของวิดีโอ และเมื่อตรวจสอบบริบทของวิดีโอแล้ว มีการละเมิดหลักเกณฑ์สำหรับชุมชนจริง วิดีโอดังกล่าวจะถูกดำเนินการลบ หากเพิกเฉยต่อนโยบาย ด้านความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม และยังคงมีการละเมิดหลักเกณฑ์ สำหรับชุมชนซ้ำ จะมีการดำเนินการลบบัญชีผู้ใช้

ทั้งนี้เครื่องมือด้านความปลอดภัย (Product) ที่จะช่วยเป็นเกราะป้องกัน ให้แก่ผู้คนในชุมชนอีกหนึ่งแนวทางที่ TikTok ออกแบบมาเพื่อปกป้อง ผู้ใช้งานจากภัยคุกคาม ที่อาจเกิดขึ้นได้คือเครื่องมือด้านความปลอดภัย ซึ่งถูกออกแบบมาให้ครอบคลุม ลักษณะการใช้งานและสามารถเข้าถึงได้ง่าย

1.ศูนย์ความปลอดภัยของ TikTok (Safety Center) ที่เป็นหนึ่งในเครื่องมือ ด้านความปลอดภัย ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทำหน้าที่ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

2.การตั้งค่าเพื่อควบคุมด้านความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว ซึ่งผู้ใช้สามารถทำได้ผ่านวิธีดังนี้
1.การตั้งค่าบัญชีใช้งาน (Account Setting) เพื่อควบคุมข้อมูลส่วนตัว ความเป็นส่วนตัวของบัญชี และการเข้าถึงจากสาธารณะ
2.การควบคุมชุมชน (Community Controls) ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนด ผู้ที่สามารถเข้าถึงวิดีโอ แสดงความคิดเห็น หรือส่งข้อความโดยตรงถึงได้

3.การควบคุมคอนเทนต์ (Content Controls) ซึ่งจะถูกปรับตามการเลือกติดตาม บัญชีใช้งานใหม่ๆ การติดตามแฮชแท็ก ความสนใจในเนื้อหาที่แสดงบนหน้าการค้นพบ (Discover) เพื่อให้การแสดงผลบนหน้าฟีด For You ตรงกับความสนใจ และความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน

ส่วนแนวทางปฏิบัติ (People) ในการตรวจสอบเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม TikTok มีแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบพื้นที่บนแพลตฟอร์ม ให้มีความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา ด้วยระบบการจัดการเนื้อหาแบบเชิงรุกหรือ Content Moderation ซึ่งจะทำงานผ่าน 2 ระบบหลักคือการใช้ machine learning ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จะมีการคัดกรองเนื้อหา ที่มีการละเมิดหลักเกณฑ์สำหรับชุมชน ควบคู่ไปกับการใช้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบกว่า 40,000 คน ในการพิจารณาบริบทของวิดีโอที่ได้รับการรายงาน หรือมีความเสี่ยง ซึ่งจะปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตรวจสอบเนื้อหา บนแพลตฟอร์มเป็นไปอย่างเข้มงวด

การสร้างความร่วมมือกับเหล่าพันธมิตร (Partnership) เพื่อบรรลุเป้าหมาย ในการร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยบนโลกดิจิทัล การเดินหน้าสร้างพื้นที่ปลอดภัย บนโลกดิจิทัลนั้น เป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และไม่สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยลำพัง TikTok จึงได้มีการจับมือ และทำงานร่วมกับเหล่าพันธมิตร รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องในด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อทำให้องค์ประกอบ ในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยบนโลกดิจิทัลนั้น มีความครอบคลุมครบทุกด้าน โดยที่ผ่านมา TikTok ได้มีการจับมือกับทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และสื่อมวลชน ทั้งจากประเทศไทยและระดับโลก

TikTok มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนพื้นที่บนโลกออนไลน์ ให้สามารถเปิดกว้างและตอบรับความคิดสร้างสรรค์ และตัวตนของทุกคนได้อย่างปลอดภัย ผ่านเนื้อหาความบันเทิงที่สร้างสรรค์ โดยเชื่อว่าการจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปในครั้งนี้ จะเป็นการผลักดัน ให้เกิดสภาวะแวดล้อมบนโลกออนไลน์ที่ยั่งยืน

Related Posts

Send this to a friend