Home Posts tagged E-commerce
BUSINESS

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เร่งต่อยอดผลเจรจาการค้าจีน คาด 1 เดือนเกิดผลจับต้องได้

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเดินทางเยือนเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ในระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2562