Home Posts tagged Digital Workspace
TECH

‘Digital Workspace’ มาเร็วและแรง องค์กรยุคใหม่ต้องลงมือทำ ปรับตัวและเลือกใช้โซลูชั่นที่ใช่เพื่อธุรกิจเดินหน้า

ธุรกิจในทุกภาคส่วนที่อยู่ในช่วงการปรับตัวหรือเริ่มเข้าสู่ Digital Transformation วันนี้ไม่สามารถรอได้อีกแล้ว จากที่องค์กรให้ความสำคัญในระยะปรับตัวแรกเริ่ม คือ กระบวนการทำงานที่ต้องมีความเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความคล่องตัวในการทำงานและรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ