SOCIAL RESPONSIBILITY

โครงการ อีซูซุให้น้ำ เพื่อชีวิต ปีที่ 11 มอบน้ำสะอาดแก่ รร. อนุบาลศรีบรรพต จ.พัทลุง

กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย โดย มร. ทาคาชิ ฮาตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จัดโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง เป็นแห่งที่ 43 เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของนักเรียน และครูในโรงเรียน รวมถึงคนในชุมชน ตอกย้ำปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา” โดยร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการลงพื้นที่ร่วมกัน เพื่อสำรวจและสรุปปัญหา การขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด ของโรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต เพื่อจัดหาน้ำบาดาลสะอาด ไว้อุปโภคบริโภคอย่างถูกสุขอนามัย ที่ได้มาตรฐานตามองค์การอนามัยโลก

มร. ทาคาชิ กล่าวว่า “กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นสานต่อปณิธาน ดำเนินการช่วยเหลือแก้ปัญหาน้ำดื่ม ในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ด้วยการดำเนินโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 43 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สังคม โดยการเข้าไปช่วยเหลือโรงเรียน ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง จากกรมทรัพยากร น้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ร่วมลงพื้นที่พร้อมกับทีมงานจากอีซูซุ สำรวจและสรุปปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดของโรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต เพื่อจัดหาน้ำบาดาลสะอาด ไว้อุปโภคบริโภคอย่างถูกสุขอนามัย ที่ได้มาตรฐานตามองค์การอนามัยโลก ให้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่เด็กนักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียน”

สำหรับโรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่ในตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง เปิดสอนตั้งแต่อนุบาล 1 ถึงชั้นประถมปีที่ 6 มีนักเรียน คุณครู และบุคลากรทั้งสิ้นรวม 245 คน ปัจจุบันโรงเรียนประสบปัญหา แหล่งน้ำที่มีไม่เพียงพอ สำหรับนักเรียน คุณครู และบุคลากร เนื่องจากแหล่งที่มาของน้ำที่นำมาใช้บริโภค เป็นน้ำประปาจากบ่อน้ำผิวดิน ซึ่งมีปริมาณน้ำน้อย และต้องใช้ร่วมกับคนในชุมชนข้างเคียง ราว 307 ครัวเรือน บ่อยครั้งน้ำสำหรับอุปโภคจึงไม่เพียงพอ จึงต้องมีการซื้อน้ำดื่มจากข้างนอกมาเติมเป็นประจำ

อีซูซุจึงส่งทีมงานลงพื้นที่สำรวจปัญหา และติดตั้งระบบน้ำดื่มสะอาด ที่ประกอบด้วยระบบบ่อบาดาลครบวงจร ระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐาน พร้อมอาคารศูนย์ผลิตน้ำดื่ม พร้อมจัดอบรมวิธีการใช้งาน การทำความสะอาด และการบำรุงรักษาให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบ รวมทั้งการเข้าไปตรวจสอบคุณภาพน้ำ ให้ได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ได้มีน้ำดื่มสะอาดถูกหลักอนามัยบริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาน้ำดื่มอย่างยั่งยืน

นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า “โครงการ อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต เป็นโครงการเพื่อประโยชน์ของสังคม ที่มีความสำคัญอย่างมาก ในปัจจุบันยังคงมีโรงเรียนที่ประสบปัญหา เรื่องการขาดแคลนน้ำ ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และอยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกล ต้องขอบคุณกลุ่มอีซูซุที่ได้ทำโครงการนี้ ทางกรมทรัพยาการน้ำบาดาล ก็ยินดีที่จะดูแลเรื่องพื้นที่ แหล่งน้ำบาดาล เและรื่องธรณีวิทยา ในการหาแหล่งน้ำบาดาลให้ตลอดทุกพื้นที่”

กรวิกา หนุนอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต กล่าวว่า “ทางโรงเรียนมีปัญหาเรื่องน้ำมาเป็นระยะเวลานาน ก่อนที่อีซูซุเข้ามาช่วยเหลือ เรามีบ่อน้ำตื้นที่ได้ดำเนินการขุดเอง แต่ปริมาณน้ำมีไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค นอกจากนี้บ่อยังเกิดสนิมและมีกลิ่น อีกทั้งระบบท่อน้ำยังต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง ทำให้ต้องใช้ทุนทรัพย์ จำนวนมากต่อเดือน หลังจากอีซูซุเข้ามาช่วยเหลือ ทำให้เรามีน้ำดื่มสะอาดและเพียงพอ ความเป็นอยู่และสุขภาพเด็กๆ ดีขึ้น ต้องขอขอบคุณกลุ่มอีซูซุที่มาให้ความอนุเคราะห์น้ำดื่มที่มีคุณภาพ ทำให้ทุกคนในโรงเรียน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

Related Posts

Send this to a friend