SOCIAL RESPONSIBILITY

แว่นท็อปเจริญ-กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดโครงการ “ร้อยรัก ร้อยดวงใจ มอบแว่นตาให้ผู้สูงวัย”

แว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงกลาโหม และ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่จัดกิจกรรมตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพดวงตา และประกอบแว่นฟรีให้แก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางด้านสายตา ภายใต้โครงการ “ร้อยรัก ร้อยดวงใจ มอบแว่นตาให้ผู้สูงวัย” โดยมีเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 4 เขตกรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 200 ราย ที่ประสบปัญหาด้านการมองเห็นไม่ชัดและขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ วัดวิมุตยาราม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 8 ก.พ. ที่ผ่านมา

นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร ห้างแว่นท็อปเจริญ เผยว่า “มุ่งหวังให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยทั่วประเทศมีสุขภาพดวงตาที่ดี โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ควรได้รับการดูแลใส่ใจสุขภาพดวงตาเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่พบปัญหาด้านสายตาเปลี่ยนแปลงตามอายุได้มาก หรือมีโอกาสเกิดโรคตาต่างๆ ตามความเสื่อมสภาพของร่างกาย”

ทางด้าน คุณสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า “กรมกิจการผู้สูงอายุ มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือ คุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบคลุมในทุกด้าน รวมถึงการตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพดวงตาของผู้สูงอายุ จึงได้ดำเนินโครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ มอบแว่นตาให้ผู้สูงวัย โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงกลาโหมที่มาให้ความรู้ในการป้องกันตัวจากโควิด-19 และช่วยอำนวยความสะดวกภายในงาน สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครมาร่วมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ และห้างแว่นท็อปเจริญ มาให้บริการตรวจวัดสายตาและสนับสนุนแว่นตาให้แก่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 เขตนำร่อง ได้แก่ เขตบางพลัด เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน และเขตบางกอกน้อย รวมกว่า 200 ราย เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาทางด้านสายตาและขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับการตรวจวัดสายตาและมีแว่นสายตาไว้ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น”

Related Posts

Send this to a friend