PUBLIC HEALTH

สิงห์อาสา นำเสบียงอาหาร-น้ำดื่ม สนับสนุน สพฉ. ร่วมมือกับ 50 มูลนิธิ สร้างทีมรถรับส่งฉุกเฉินผู้ป่วยโควิด-19

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกับทุกภาคส่วน ในหลายพื้นที่หลายจังหวัดมีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม แต่เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาก ทำให้ขาดแคลนรถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล  ทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากต้องกักตัวอยู่ที่บ้านและหลายรายรักษาไม่ทันจนถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กระทรวงสาธารณสุข พยายามเร่งบูรณาการรักษาพยาบาล และการบริหารจัดการเตียงผู้ป่วย โดยร่วมมือกับมูลนิธิต่างๆ หน่วยงานเอกชน และอาสาสมัคร สร้างทีมรถรับส่งฉุกเฉินผู้ป่วยโควิด-19 ให้เพียงพอต่อการลำเลียงขนย้ายผู้ป่วยให้เข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาล เพื่อลดการเสียชีวิตและให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการแพทย์อย่างทันท่วงที

ล่าสุด เมื่อวันที่ 26-27 เม.ย.64 สิงห์อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้สนับสนุนน้ำดื่มสิงห์ อาหารอาหารแช่แข็ง และอาหารพร้อมทาน (ข้าวรีทอร์ท) ให้กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กระทรวงสาธารณสุข โดยมี คุณธัณณ์จิรา ธนาศิริธัชนันท์ ผู้อำนวยการสำนักประสานการแพทย์ฉุกเฉิน สพฉ. เป็นผู้รับมอบ โดยการมอบน้ำดื่มและอาหารในครั้งนี้นับเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสพฉ.และทีมอาสาสมัครต่างๆ จำนวน 50 มูลนิธิ ในการเป็นด่านหน้าเดินทางไปรับผู้ป่วยโควิด-19 จากบ้านไปส่งที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาต่อไป ในขณะเดียวกัน สิงห์อาสายังคงเร่งลงพื้นที่ให้การสนับสนุนน้ำดื่มสิงห์ อาหารอาหารแช่แข็ง และอาหารพร้อมทาน (ข้าวรีทอร์ท) ให้กับ 30 โรงพยาบาลทั่วประเทศ แยกเป็นโรงพยาบาลหลัก 22 แห่ง โรงพยาบาลสนาม 8 แห่ง เพื่อสนับสนุนการทำงานของ ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศอีกด้วย

โดยนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปลายปี 2562 เป็นต้นมา มีภาคเอกชนหลายๆ หน่วยงานต่างหาวิธีช่วยเหลือ สนับสนุน โดยบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้ช่วยเหลือบุคลากรการแพทย์มาโดยตลอดด้วยความห่วงใย อาทิ มอบเงินสนับสนุนด้านการทำงานแก่บุคลากรการแพทย์แก่โรงพยาบาลหลักในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งหมด 26 แห่ง อีกทั้งยังสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มให้บุคคลากรการแพทย์ในการรับมือกับผู้ป่วยโควิดทั้งในโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามมาย่างต่อเนื่อง รวมถึงช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ ทั้งการอบรมสร้างอาชีพ การสร้างอาสาสมัครดูแลท้องถิ่นตนเอง รวมเป็นมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท

Related Posts

Send this to a friend