PUBLIC HEALTH

กรมสุขภาพจิต เดินหน้าโครงการสร้างสุขภาวะทางใจเพื่อผู้สูงวัย

วันนี้ (29 พ.ย. 66) นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต จัดโครงการสร้างสุขภาวะทางใจ เพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและมีความสุข พร้อมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน การดำเนินงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ในระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ปทุมธานี เพื่อเร่งพัฒนาเครือข่ายและองค์ความรู้ ด้านการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสุขภาพจิต และพฤติกรรม เพื่อเป็นเพื่อนดีดูแลใจผู้สูงวัย ให้สามารถเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพ และสามารถอยู่ในครอบครัวได้อย่างมีความสุข

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทย มีประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปี จำนวน 12 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นเกือบร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด จากการที่บุคคลมีอายุมากขึ้น ประสิทธิภาพการทำงาน ของร่างกายและสมองเสื่อมถอยลง ประกอบกับความก้าวไกลด้านเทคโนโลยี จึงทำให้ผู้สูงอายุเกิดภาวะเครียด วิตกกังวล ซึ่งเป็นปัญหาด้านสุขภาพจิตตามมา การดำเนินการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและพฤติกรรม ถือว่าเป็นสิ่งที่สอดคล้อง กับความต้องการของสังคมไทย

นายแพทย์พงศ์เกษม กล่าวว่า ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ของประชากรโลกที่มีสัดส่วนของผู้สูงอายุมากขึ้น โดยปัจจุบันประเทศไทย มีประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปี จำนวน 12 ล้านคน ซึ่งเกือบร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 20.42 ล้านคน หรือร้อยละ 31.28 ในปี 2583 และจากการที่บุคคลมีอายุมากขึ้น ประสิทธิภาพการทำงาน ของร่างกายและสมองเสื่อมถอยลง ทำให้ความสามารถในการทำงานลดน้อยลงไป

รวมถึงมีข้อจำกัดในการปรับตัว กับความก้าวไกลด้านเทคโนโลยี จึงทำให้ผู้สูงอายุเกิดภาวะเครียด วิตกกังวล ซึ่งเป็นปัญหาด้านสุขภาพจิตตามมา ดำเนินการพัฒนาระบบ การดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตและพฤติกรรมนั้น ถือว่าเป็นสิ่งที่สอดคล้อง กับความต้องการของสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง และยังเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งกรมสุขภาพจิตได้ดำเนินการ พัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ สำหรับผู้ดูแลการบำบัดอาการปัญหาพฤติกรรม และจิตใจของผู้ป่วยสมองเสื่อมโดยไม่ใช้ยา โปรแกรมกลุ่มการดูแลแบบเกื้อกูล บนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย สำหรับผู้สูงอายุสมองเสื่อม ที่มีปัญหาพฤติกรรมและจิตใจ โปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะทางใจ ในผู้สูงอายุไทย

และคลิปการดูแลปัญหาสุขภาพใจในผู้สูงอายุ 12 อาการ ตลอดจนการบูรณาการเครื่องมือ การคัดกรองสุขภาพจิตผู้สูงอายุ (2Q Plus) ในเครื่องมือการคัดกรองสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งการบูรณาการแนวทาง การดูแลรักษาปัญหาสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ร่วมกับกรมวิชาการที่เกี่ยวข้องและจะเดินหน้าขยายเครือข่าย เพื่อสร้างเพื่อนดีดูแลใจ…ผู้สูงวัย โดยไม่มีข้อจำกัด ซึ่งผู้สูงอายุจะต้องได้รับการดูแลทุกที่ ทุกเวลาได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพต่อไป

ด้าน นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กล่าวว่า กรมสุขภาพจิต โดยโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ และสำนักความรอบรู้สุขภาพจิต การพัฒนาองค์ความรู้และสื่อ เพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ สุขภาพจิตผู้สูงอายุ ผู้ดูแล และบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง อาทิ อาการด้านสุขภาพจิตที่พบบ่อยในผู้สูงวัย การเสริมสร้างพลังใจ และแนวทางการสื่อสารระหว่างผู้สูงอายุและผู้ดูแล เป็นต้น ขณะนี้ได้ขยายผลนำไปใช้ ยังเครือข่ายทั้ง 13 เขตสุขภาพแล้ว การจัดโครงการสร้างสุขภาวะทางใจ เพื่อเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณค่าและมีความสุข ในครั้งนี้จึงจะมีการชี้แจงแนวทาง การขับเคลื่อนการดำเนินงาน สุขภาพจิตผู้สูงอายุ และยังเป็นเวทีที่สื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง การดูแลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะทางใจที่ดี

สำหรับการจัดการประชุมครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคนในทุกมิติ และทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ เพราะจะทำให้บุคลากร ที่ได้ร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแล และช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและพฤติกรรม ให้สามารถเข้าถึงการบริการ และสามารถอยู่ในครอบครัว ได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข

Related Posts

Send this to a friend