PUBLIC HEALTH

คาดส่งชุดตรวจโควิด-19 ด่วนให้ประชาชนได้ ส.ค.- ก.ย. นี้

รัฐบาลเตรียมจัดหาชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 8.5 ล้านชุดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง คาดส่งชุด ATK ให้ประชาชนตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตัวเองช่วงระหว่างเดือน ส.ค. – ก.ย. 2564

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มีนโยบายให้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้ครอบคลุมที่สุด ด้วยการใช้ชุดตรวจหาเชื้อโควิด – 19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) และต้องกระจายชุดตรวจอย่างทั่วถึงและโปร่งใสด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ครั้งที่ 8/2564 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2564 ที่ผ่านมา ได้อนุมัติจัดซื้อชุดตรวจโควิดกว่า 8.5 ล้านชุด วงเงิน 1,014 ล้านบาท เพื่อจัดหาชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงใช้ตรวจเอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหา และกรมควบคุมโรคกำลังวางแผนจะกระจายชุดตรวจให้ประชาชนได้ใช้ต่อไป โดย สปสช. คาดว่าจะสามารถแจกชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) ให้ประชาชนสามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้เองในช่วงระหว่างเดือน ส.ค. – ก.ย. 2564 นี้

ชุดตรวจ ATK จะใช้ตรวจในหน่วยบริการปฐมภูมิด้วย โดยจะขยายไปยังคลินิกชุมชนอบอุ่น 200 กว่าแห่งในกรุงเทพมหานคร ศูนย์บริการสาธารณสุขของ กทม. 69 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ทั่วประเทศ สำหรับประชาชนที่จะใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit แล้ว หากผลการตรวจเป็นบวกและอยู่ในกลุ่มอาการสีเขียว คือ ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย จะได้รับการดูแลรักษาที่บ้าน (Home Isolation) หรือดูแลรักษาที่ชุมชน (Community Isolation) ตามความสมัครใจ โดยมีทีมแพทย์ติดตามและประเมินอาการของผู้ป่วย โดยจัดให้มีช่องทางสื่อสารกับผู้ป่วย (Telemonitor) เพื่อติดตามอาการทุกวัน รวมทั้ง ช่องทางติดต่อกรณีฉุกเฉิน พร้อมทั้งจัดให้มีระบบ รับ-ส่งผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลหากผู้ป่วยมีอาการรุนแรงขึ้น รวมทั้งจะได้รับเครื่องตรวจอุณหภูมิสำหรับใช้วัดไข้ เครื่องตรวจวัดระดับออกซิเจนในเลือด รวมถึงยาที่จำเป็น ทั้งฟาวิฟิราเวียร์และสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และมีส่งอาหารให้ทั้ง 3 มื้อด้วย

อย่างไรก็ตาม ชุดตรวจคัดกรอง Antigen Test Kit ยังไม่จำเป็นต้องนำไปใช้ตรวจกับทุกคน โดยแพทย์แนะนำให้ใช้ตรวจเฉพาะกลุ่มเสี่ยงตามความจำเป็น เช่น มีญาติ คนใกล้ชิดติดโควิด-19 หรือมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ หรือกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีอาการคล้ายไข้หวัดเท่านั้น

Related Posts

Send this to a friend