PUBLIC HEALTH

นายกฯ ลงนาม ยุบ “ศบค.กทม.-ปริมณฑ” หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2565 เรื่อง ยกเลิกศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด- 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยระบุว่า ตามที่ได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 6/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด- 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ให้มีศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด- 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นหน่วยเฉพาะกิจภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด- 19 (ศบค.) ทำหน้าที่บูรณาการ ขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานรับผิดชอบต่างๆ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด- 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และคลี่คลายโดยเร็วตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์และมาตรการที่รัฐบาลหรือ ศบค. กำหนด นั้น

บัดนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร) ได้คลี่คลายลงแล้ว โดยพนักงานเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าควบคุมและบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ปริมาณยาและเวชภัณฑ์ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยวิกฤตอยู่ในระดับเพียงพอ ประชาชนในพื้นที่ได้รับวัคซีนซึ่งรวมถึงวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose) ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามที่กำหนด การดำเนินภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายของศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงสำเร็จลุล่วงด้วยดี และได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบด้วยแล้ว จึงสมควรยุติการดำเนินงาน และส่งมอบภารกิจให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด- 19 (ศปก.ศบค.) เพื่อให้โครงสร้างการดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของ ศบค. สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 (3) ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5-2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด- 19 จึงให้ยกเลิกคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 6/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

Related Posts

Send this to a friend