PUBLIC HEALTH

กรมการแพทย์ ประกาศ ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ อยู่โรงพยาบาล 10 วัน กลับไปพักฟื้นที่บ้านต่ออีก 14 วัน

“กรมการแพทย์” ออกประกาศ ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย ให้ลดวันอยู่ในโรงพยาบาลจาก 14 วันเหลือ 10 วัน และพักฟื้นที่บ้านตามข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่ออีก 14 วัน โดยมีระบบติดตามอาการ เพื่อบริหารเตียงให้เพียงพอรองรับผู้ป่วยรายใหม่

วันนี้ (24 เม.ย. 64) กรมการแพทย์ เผยแพร่ประกาศ เรื่อง คำแนะนำในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 (COVID-19) สำหรับสถานพยาบาลจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 (COVID-19) โดยลดจำนวนวันในการเข้ารักษาที่โรงพยาบาลหรือสถานที่ที่รัฐจัดให้ เหลืออย่างน้อย 10 วัน และกักตัวต่อที่บ้าน สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการเตียงให้เพียงพอในการรองรับผู้ป่วย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ไม่มีอาการ ให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่รัฐจัดให้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อและให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านต่ออีกเป็นระยะเวลา 14 วัน

2.ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการน้อยให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 10 วัน นับจากวันที่มีอาการ เมื่อครบกำหนดแล้วหากยังมีอาการให้อยู่รักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่รัฐจัดให้จนไม่มีอาการอย่างน้อย 24-48 ชั่วโมง และให้กลับไปพักฟื้นที่บ้านต่ออีกเป็นระยะเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ ในระหว่างการพักฟื้นที่บ้านให้ผู้ป่วยปฏิบัติตัวตามคำแนะนำที่ได้รับก่อนกลับบ้านอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ให้โรงพยาบาลมีระบบติดตามอาการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและปลอดภัยต่อผู้ป่วยรวมถึงผู้ใกล้ชิดเป็นระยะ ๆ ทุกวันจนครบกำหนด หากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นผู้ป่วยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หรือโรงพยาบาลได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Related Posts

Send this to a friend