PUBLIC HEALTH

คน กทม.ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วรวม 31,045 คน

วันนี้ (24 มี.ค. 64) นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่ากรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 64 ให้บริการฉีดวัคซีนรวม 7,813 คน รวมยอดสะสมผู้ได้รับวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 1-23 มี.ค. 64 รวมทั้งสิ้น 31,045 คน ประกอบด้วย กลุ่มบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยง 6 เขตติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ เขตจอมทอง เขตบางขุนเทียน เขตบางแค เขตบางบอน เขตภาษีเจริญ และเขตหนองแขม รวมทั้งบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลนอกพื้นที่เสี่ยง 6 เขตข้างต้น กลุ่มที่ 2 เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขด่านหน้าอื่นๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยโรคโควิด-19 กลุ่มที่ 3 ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรคในพื้นที่เสี่ยง 6 เขต ที่มีอายุ 18 – 59 ปี 10 เดือน และกลุ่มที่ 4 ประชาชนทั่วไปในพื้นที่เสี่ยง 6 เขต รวมถึงประชาชนกลุ่มเสี่ยงย่านตลาดบางแค ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา (บ้านบางแค 1 และบ้านบางแค 2) ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ไปให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบริษัท AstraZeneca ที่ได้รับการจัดสรรพิเศษสำหรับผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราทั้ง 2 แห่งนี้

สำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 6 เขตข้างต้น ที่มีความประสงค์จะรับการฉีดวัคซีน สมัครและเลือกโรงพยาบาลที่จะขอรับการฉีดวัคซีนที่ปรากฏในระบบ เลือกวัน เวลา ที่โรงพยาบาลได้เปิดให้มีการจองสิทธิ์ สำหรับประชาชนไม่มีโทรศัพท์ smart phone สามารถใช้ smart phone หรืออุปกรณ์ในลักษณะเดียวกันของบุคคลในครอบครัว หรือขอความช่วยเหลือการลงทะเบียนที่สถานพยาบาลในพื้นที่ 6 เขตข้างต้น รวมทั้งสิ้น 23 แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครและโรงพยาบาลเอกชน จำนวน 16 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ 7 แห่ง ดังนี้

1. โรงพยาบาลบางขุนเทียน 1 2. โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล 3. โรงพยาบาลบางมด 4. โรงพยาบาลพีเอ็มจี 5. โรงพยาบาลนครธน 6. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 7. โรงพยาบาลเกษมราษฎร์บางแค 8. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 9. โรงพยาบาลบุญญาเวช 10. โรงพยาบาลบางปะกอก 8 11. โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ 12. โรงพยาบาลบางไผ่ 13. โรงพยาบาลมิตรประชา (เพชรเกษม 2) 14. โรงพยาบาลพญาไท 3 15. โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม 16. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ 17. ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 18. ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 19. ศูนย์บริการสาธารณสุข 42 20. ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 21. ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 22. ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 และ 23. ศูนย์บริการสาธารณสุข 65

ทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนที่มีคุณสมบัติข้างต้นไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ อันเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้ทางหนึ่ง ทั้งยังเป็นการลดความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยของโรคโควิด-19 หากผู้ได้รับการฉีดวัคซีนได้รับเชื้อดังกล่าวด้วย

อย่างไรก็ดี ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านหรืออยู่ในพื้นที่สาธารณะ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิ และใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เมื่อเข้าใช้บริการในสถานที่ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อันเป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนต่อไป

Related Posts

Send this to a friend