PUBLIC HEALTH

23.00 น. คืนนี้ (14 มิ.ย. 63) ยกเลิกประกาศเคอร์ฟิว แต่ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ยังมีผลถึง 30 มิ.ย.63

การยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) เพื่อเป็นมาตรการผ่อนคลายและบรรเทาผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน ศบค.จึงให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานทั่วราชอาณาจักรเฉพาะเหตุอันเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่เวลา 23.00 นาฬิกา ของวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563” เป็นต้นไป

ขณะที่การบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรยังคงบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สำหรับการผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 4 ตามข้อกำหนดฯ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป

Related Posts

Send this to a friend